Komunikaty i obwieszczenia
Program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023” - wnioski o dotacje na rok 2021. (7 stycznia 2021)
Przypominamy, że gminy realizujące Program, ubiegające się o dotację z budżetu państwa są zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (sprawozdanie jednorazowe OWiI-NW-WNIOSEK-POSIŁEK).
Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) oraz w formie papierowej (podpisany przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta) na adres:

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,
ul. Żeromskiego 87
90-502 Łódź


najpóźniej do dnia 22 stycznia 2021 r.

Przy ustalaniu wysokości dotacji dla gminy uwzględnione zostaną:
  1. liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy,
  2. liczba osób dorosłych wymagających pomocy,
  3. średni koszt posiłku,
  4. przewidywany koszt dowozu (wyłącznie koszty zakupu paliwa) posiłków,
  5. sytuacja finansowa gminy.
Na uzasadniony wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta Wojewoda Łódzki może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Przy rozpatrywaniu powyższych wniosków pod uwagę będą brane dodatkowo niżej wymienione kryteria:
  1. stopa bezrobocia w gminie,
  2. liczba osób objętych programem na terenie gminy w latach 2019 - 2020,
  3. stosunek liczby osób objętych programem w 2020 roku na terenie gminy do liczby osób zgłoszonych we wniosku w roku 2021,
  4. stosunek liczby osób korzystających z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) do liczby osób ogółem objętych pomocą w 2020 roku w ramach programu,
  5. różnica w cenie posiłku w 2020 roku do roku 2021,
oraz wypełnienie części II wniosku dotyczącej uzasadnienia obniżenia udziału środków własnych gminy w przewidywanych kosztach realizacji Programu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
Wysokość dotacji i udział procentowy gminy w ogólnym koszcie realizacji Programu zostaną określone w umowie. W wyjątkowych sytuacjach Wojewoda Łódzki może podnieść lub obniżyć ocenę wniosku z własnej inicjatywy lub na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW. Wypłata pierwszej transzy środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 2021 nastąpi po podpisaniu przez Jednostkę Umowy z Wojewodą Łódzkim.

Podstawa: Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”, (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
Pliki do pobrania: