Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat o zmianie resortowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 dla organizacji pozarządowych. (7 stycznia 2021)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 grudnia 2020 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej zaakceptował Komunikat o zmianie resortowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020–2021 oraz Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach ww. Programu na rok 2021 (dla organizacji pozarządowych).

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r.o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) w resortowym Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wprowadza się następujące zmiany :

1) użyte w różnym przypadku wyrazy „Minister Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Rodziny i Polityki Społecznej”,

2) użyte w różnym przypadku wyrazy „Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej”,

3) w dziale VI dodaje się ust. 12 w brzmieniu;

„12. Zatwierdzenie przez Ministra listy ofert wraz z kwotą przyznanych środków Funduszu Solidarnościowego nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.”,

4) w dziale VII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Solidarnościowego. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest Minister. Na realizację niniejszego Programu planuje się przeznaczyć w 2020 r.  kwotę 6,3 mln zł oraz w 2021 r. kwotę 92 mln zł;

5) wzór oferty realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 – 2021, stanowiący załącznik nr 1 do  Programu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do komunikatu.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie z treścią ww. komunikatu oraz załączników do pobrania, które są dostępne na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1138,komunikat-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-grudnia-2020-r-o-zmianie-resortowego-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-20202021.

Szczegółowe informacje na temat resortowych Programów wraz z dokumentacją do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i na stronie Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/ w zakładce „Komunikaty i obwieszczenia”.

Dodatkowych informacji na temat resortowych Programów realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego udzielą Państwu pracownicy Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.

Adresy e-mail do kontaktu: oraz .