Komunikaty i obwieszczenia
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (3 sierpnia 2020)
Działając w imieniu Wojewody Łódzkiego, Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w roku 2020 w pracach komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 • Pomoc w wychodzeniu z bezdomności
 • Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym
 • Pomoc świąteczna


Zadaniem komisji jest:

 • ocena ofert w zakresie spełniania wymogów formalnych,
 • merytoryczna ocena ofert,
 • ocena możliwości realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
 • ocena przedstawionych w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w szczególności w relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udziału rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,
 • przedstawienie Wojewodzie Łódzkiemu propozycji wyboru spośród złożonych ofert jednej lub więcej oferty.


Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić łącznie następujące warunki:

 • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie biorący udziału w danym konkursie,
 • nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w danym konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.


Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowych przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Wojewodzie Łódzkiemu.

Zgłoszenia należy składać (na załączonym formularzu) w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r.
(liczy się data wpływu):

 • w formie papierowej do sekretariatu Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Łódź, ul. Żeromskiego 87
  lub
 • w formie skanu formularza na adres mailowy .


Do zgłoszenia proszę dołączyć statut organizacji reprezentowanej przez kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.:

 • 42 664-20-42 – Joanna Wierzbicka
 • 42 664-20-15 – Katarzyna Kaczorowska-Kowalczyk
 • 42 664-20-06 – Elżbieta Chudy
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi