Komunikaty i obwieszczenia
WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. (4 października 2019)
Trwa nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.

Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o Programie wraz z formularzami wniosków znajdą Państwo na stronie na stronie internetowej: Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w 2019 roku w wysokości 30 mln zł, a w roku przyszłym w wysokości 50 mln zł.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które na realizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Gminy/powiaty mają czas do 22 października 2019 r. na złożenie wniosków do wojewody (zał. 1 do Programu). Wnioski należy składać:
  • w postaci papierowej listem poleconym na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź, lub osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101)
  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka. Oferta w wersji elektronicznej (opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.
Po tym terminie Wojewoda do 5 listopada 2019 r. sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu. Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej pod numerami telefonów: 42 664 20 17, i 42 664 20 60.
Handel ludźmi