Aktualności
Ogłoszenie Programu Maluch + 2020 (7 października 2019)
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 października 2019 r. ogłoszona została kolejna edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Programie, z treścią którego należy się zapoznać: (link:https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022).

Z uwagi na fakt, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło szereg zmian w stosunku do zapisów Programu z lat ubiegłych (nowy krąg podmiotów, inne kwoty dofinansowania dla jst., nowe obowiązki/uprawnienia beneficjentów,), podmioty zainteresowane udziałem w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020, zwanym dalej „Programem” prosimy o:
 • dokładne zapoznanie się z założeniami Programu,
 • przemyślane składanie ofert.


 • Aby zgłosić się do konkursu należy kompletnie wypełnić odpowiedni formularz oferty oraz załączniki wymagane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

  Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do13 listopada 2019 r., w formie papierowej (osobiście lub pocztą tradycyjną) lub elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany, opieczętowany skan dokumentu/ów). Wskazany termin dotyczy wszystkich modułów.

  Formę papierową należy nadesłać lub doręczyć na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź (liczy się data wpływu do Urzędu).

  Formę elektroniczną można wysłać na adres skrzynki ePUAP: /lodzuw/skrytka (liczy się data wpływu do Urzędu).

  Wymagana dokumentacja:

  Dokumentem pozwalającym na udział w konkursie jest kompletnie wypełniony formularz oferty zgodnie z opisem tabel/rubryk, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, złożony wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w pkt 7.2.2. Programu w formie pisemnej lub przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP poprzez profil należący do osoby składającej ofertę lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu (wskazanej w ofercie).

  W ramach modułu 1a i 1b (jednostki samorządu terytorialnego; utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania) złożyć należny:

  • załącznik nr 1a lub 1b - Oferta konkursowa „Maluch +” 2020,
  • plan kosztów dla modułu 1a/1b,
  • (w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej) program inwestycji – załącznik nr 8 do Programu,
  • w przypadku oferty dotyczącej wykonywania prac remontowych – opis realizacji zadania,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w który będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna,
  • w przypadku modułu 1a: oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej – załącznik nr 9 do Programu,
  • w przypadku modułu 1b: dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2020 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:


  - prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub
  - dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki).

  W przypadku podpisywania dokumentów konkursowych przez inną osobę niż wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa - proszę o dołączenie stosownego upoważnienia do podpisywania przez tą osobę dokumentów w zakresie Programu „Maluch +” 2020.

  W ramach modułu 2 (gminy; zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem Programu – wszystkie wcześniejsze edycje) złożyć należny:

 • załącznik nr 2 - Oferta konkursowa „Maluch +” 2020,
 • plan kosztów dla modułu 2,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu,
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2019 r. - załącznik nr 10 do Programu,
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty).


 • W przypadku podpisywania dokumentów konkursowych przez inną osobę niż wójt, burmistrz, prezydent miasta - proszę o dołączeniestosownego upoważnienia do podpisywania przez tą osobę dokumentów w zakresie Programu „Maluch +” 2020.

  W ramach modułu 3 (podmioty inne niż jst; utworzenie w 2020 r. nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna) złożyć należny:

  • załącznik nr 3 - Oferta konkursowa „Maluch +” 2020,
  • plan kosztów dla modułu 3,
  • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej– program inwestycji – załącznik 8 do Programu,
  • w przypadku oferty dotyczącej wykonywania prac remontowych – opis realizacji zadania,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w który będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna,
  • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,
  • w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z pracodawcą,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


  Druki w programie Excel zawierają ustawione formuły, dlatego nie należy ich usuwać, ani modyfikować.

  Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje ponadto, że oferty będą oceniane, przez specjalnie w tym celu powołany Zespół, według jednolitych zasad, określonych dla wszystkich oferentów.

  W przypadku stwierdzenia w ofercie oraz w wymaganych załącznikach braków lub błędów, wojewoda poinformuje o nich oferenta i wezwie do poprawienia oferty we wskazanym zakresie i terminie pod rygorem odrzucenia oferty przy czym:

  • oferta może być skorygowana, uzupełniona lub mogą być dokonane wyjaśnienia na wezwanie wojewody,
  • oferta może być skorygowana lub uzupełniona jeden raz na prośbę oferenta,
  • wojewoda informuje oferenta i wzywa do korekty, uzupełnień lub wyjaśnień drogą mailową na adres poczty elektronicznej podanej w ofercie konkursowej,
  • korekty, uzupełnienia i wyjaśnienia mogą być dokonywane wyłącznie przez oferenta lub przez osobę upoważnioną w ofercie do dokonywania tych czynności,
  • korekcie/uzupełnianiu podlegają: oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe, brak załączników wymaganych przez wojewodę, ujęte w planie kosztów wydatki niekwalifikowalne, kody terytorialne gmin, liczba dzieci w rocznikach 1-2 w gminie wg GUS.


  Skorygowaną/uzupełnioną ofertę należy przesłać/doręczyć w wersji papierowej na adres Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w terminie wskazanym przez wojewodę, pod rygorem odrzucenia oferty. Skorygowaną/uzupełnioną ofertę można także wysłać na adres skrzynki ePUAP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Liczy się data wpływu skorygowanej/uzupełnionej oferty do Urzędu.

  Oferty należy składać zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 7 Programu. Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajduje się w pkt.: 5.3. i 5.5 Programu.

  Dodatkowych informacji w zakresie Programu „Maluch +” 2020 (od 7 października 2020 r.) udzielają:

  Marta Kaźmierczak – p.o. Zastępcy Kierownika Oddziału do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 26,
  Urszula Wesołowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 52,
  Ewa Rembowska – inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 21.

  Pliki do pobrania:
  Handel ludźmi