Aktualności
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (24 września 2019)
Szanowni Państwo informujemy o konieczności wypełnienia „Opisu realizowanego zadania”, który będzie stanowił załącznik nr 1 do Umowy z Wojewodą Łódzkim dotyczącej „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” a następnie należy przekazać ww. dokument wyłącznie w formie skanu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP do dnia 4 października 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnienie. Poszczególne kolumny należy wypełnić stosując się do objaśnień analogicznych, jak przy składaniu zapotrzebowania, tj.:
  • użycie prawidłowej pieczęci jednostki samorządu terytorialnego - beneficjentem Programu jest miasto/gmina (asystent rodziny) lub powiat (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej),
  • złożenie podpisów przez osoby uprawnione- Wójt/Burmistrz/Prezydent oraz Skarbnik, natomiast w przypadku „Opisu” na koordynatora - Starosta i inny Członek Zarządu Powiatu oraz Skarbnik. W przypadku podpisania dokumentu przez inne osoby niż ww. należy dołączyć upoważnienie, z treści którego jednoznacznie wynika uprawnienie,
  • numer kolejnego asystenta rodziny/ koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej stanowi numer kolejnego stanowiska pracy, a nie osoby zatrudnionej jako asystent/ koordynator (w przypadku zmiany osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta/ koordynatora, należy wskazać ten sam numer kolejnego stanowiska wyszczególniając kwoty środków finansowych z dotacji oraz wymagany udział procentowy wkładu własnego),
  • kwota kosztów wynagrodzenia zarówno po stronie dotacji jak i obowiązkowego wkładu własnego winna zawierać wymagany zapisami Programu udział procentowy,
  • wymiar czasu pracy danego asystenta rodziny/koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w przeliczeniu na etat - w kolumnie tej należy podać wartość liczbową (1 lub mniejszą w ułamku dziesiętnym), a nie opisową. W przypadku zatrudnienia asystenta/koordynatora na umowę zlecenie należy zwrócić uwagę na wymiar czasu pracy, który winien być przeliczony w stosunku do etatu,
  • planowany okres zatrudnienia asystenta rodziny/koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- w kolumnie tej należy podać konkretną datę zatrudnia danego asystenta/koordynatora tj. od....do....(dzień, miesiąc, rok) w 2019 roku,
  • planowana liczba rodzin objętych opieką- nie więcej niż określają przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- nie więcej niż określają przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • forma zatrudnienia – należy podać formę zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa zlecenie) dla każdego stanowiska.


Sprawę prowadzi pracownik Oddziału do Spraw Rodziny Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Pani Milena Herman starszy specjalista 42 664 20 21.
Handel ludźmi