Konsultanci Wojewódzcy
Najważniejsze informacje dla Konsultantów:

Sprawy dotyczące Konsultantów Wojewódzkich w ochronie zdrowia prowadzi Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Oddział Zdrowia Publicznego. 

Poniżej znajdują się dane teleadresowe: 
  Wszelką korespondencję (np. raporty, oświadczenia) należy kierować na adres:

   Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,
   Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,
   Oddział Zdrowia Publicznego,
   ul. Piotrkowska 104;
   90-926 Łódź;
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka;

   Kontakt telefoniczny:

   sprawy dotyczące Konsultantów Wojewódzkich prowadzą:

   • Justyna Galińska
   • Joanna Łuczyńska
          tel.: (42) 664 10 57

   sprawy dotyczące kształcenia kadr medycznych prowadzą:

   • Anna Jochemczak
         • tel.: (42) 664 20 59
   • Agnieszka Juljańska-Pietrzak,


   • Izabela Bogus
         • tel.: (42) 664 10 31
   • Katarzyna Jentkiewicz;(diagności, farmaceuci i inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia)
         • tel.: (42) 664 20 58

  Adresy e-mail i numery telefonów do pracowników Wydziału Polityki Społecznej zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pomoc.lodzkie.eu/;

  Fax Oddziału Zdrowia Publicznego: (42) 664 10 08;
  Na stronie internetowej: http://www.pomoc.lodzkie.eu/ zamieszczone są również informacje i druki do pobrania dla Konsultantów oraz aktualna lista Konsultantów Wojewódzkich w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego.

Akty prawne regulujące działalność konsultantów krajowych i wojewódzkich:
 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 890),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1331).

Przypominamy, że zapisy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 890) zobowiązują Państwa do składania oświadczeń w przypadku uzyskania korzyści o wartości wyższej niż 380 zł. Oświadczenie należy złożyć przed upływem 14 dni od faktu uzyskania korzyści. Ponieważ złożenie oświadczenia po terminie wiąże się z odwołaniem z funkcji Konsultanta Wojewódzkiego, bardzo proszę o dopilnowanie terminu wpływu tego dokumentu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin liczy się do dnia osobistego złożenia w kancelarii ŁUW lub daty nadania przesyłki (a nie do daty podpisania oświadczenia). Każde zdarzenie, za które otrzymali Państwo korzyść proszę potraktować indywidualnie. 

Oświadczenia oraz raporty należy kierować na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,
Oddział Zdrowia Publicznego,
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź


Ponadto, przypominamy o wynikającym z umowy obowiązku składania raportów kwartalnych dotyczących wykonanych zadań konsultanta. Raporty należy przesyłać do piątego dnia miesiąca następującego po danym kwartale. 

Jeśli Państwo sobie życzą, można przesłać zeskanowany raport z podpisem via e-mail: lub

LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH

Wzory oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia
Handel ludźmi