Struktura Wydziału
Oddział do spraw rodziny (RPS-I)
Kierownik Barbara Szczepańska
tel.: (42) 664-20-56
e-mail:
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
pok.: 306
tel.: (42) 664 20 56
Zastępca Kierownika

tel: (42) 664-20-12
e-mail:
Zadania:
Do zadań oddziału należy:
 1. prowadzenie spraw z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje, a w szczególności:
  • realizowanych programów rządowych,
  • sprawowania nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
  • sprawowania nadzoru nad działalnością samorządu województwa w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 3. prowadzenie rejestrów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestru wolnych miejsc w tych placówkach i ośrodkach,
 4. merytoryczna ocena wniosków o dotacje udzielane jednostkom samorządu terytorialnego i nadzór nad wykorzystaniem tych środków, w tym - prowadzenie postępowań administracyjnych,
 5. prowadzenie spraw z zakresu:
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • sprawowania nadzoru nad realizacją przez samorząd województwa i samorządy gminne zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
  • sprawowania nadzoru nad realizacją Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi do lat trzech - "MALUCH" z wyłączeniem zadań inwestycyjnych,
 6. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez samorząd województwa i samorządy gminne świadczeń rodzinnych oraz przez samorządy gminne świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 7. dokonywanie, w zakresie właściwości oddziału analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 8. współpraca z Łódzkim Kuratorem Oświaty;