Struktura Wydziału
Oddział zdrowia publicznego (RPS-VI)
Zastępca Kierownika Anna Jochemczak
tel.: (42) 664-10-37
e-mail:
Kierownik Magdalena Kowalczyk
tel.: (42) 664-10-54
e-mail:
ul. Gdańska 73, 90-613 Łódź
pok.:
 • 01 - Kierownik
 • 10 - Z-ca kierownika

Wojewódzka Komisja ds.Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – ul. Żeromskiego 87
pokój: 11
Zadania:
Do zadań oddziału należy:
 1. prowadzenie spraw z zakresu:
  • rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dotyczącym podmiotów leczniczych,
  • sprawozdawczości, w tym statystycznej, dotyczącej ochrony zdrowia,
  • kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
  • realizacji na terenie województwa łódzkiego krajowych, regionalnych i lokalnych programów w zakresie ochrony zdrowia w tym w szczególności dotyczących zapobiegania HIV/AIDS oraz ochrony zdrowia psychicznego,
  • przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w ramach ochrony zdrowia, w tym nadzór nad prawidłowością wykorzystania udzielonej dotacji,
  • nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa,
  • nadzoru i kontroli staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych w przepisach szczegółowych dotyczących tych zawodów,
  • doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym spraw związanych z kształceniem specjalizacyjnym,
  • kontroli i nadzoru nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze ochrony zdrowia,
  • kontroli wykonywania oraz dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych na ich podstawie orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa,
 2. wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych,
 3. prowadzenie postępowań związanych z powoływaniem i odwoływaniem konsultantów wojewódzkich oraz obsługa organizacyjna konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia,
 4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, dotyczących ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie narkomanii i alkoholizmu,
 5. monitorowanie sytuacji w ochronie zdrowia oraz ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa,
 6. realizacja zadań z zakresu oceny potrzeb zdrowotnych, w tym obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych,
 7. obsługa Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi,
 8. współpraca z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi.