Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Program Osłonowy mogą realizować jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego samodzielnie lub zlecić jego realizację podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Urząd Wojewódzki przeprowadza ocenę formalną wniosków konkursowych, natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokonuje oceny merytorycznej i podziału środków w ramach dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/