Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
Wojewoda Łódzki zleca organizacjom pozarządowym realizację Wojewódzkiego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Zlecenie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzory dokumentów wymaganych przy składaniu ofert stanowią załączniki do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.