Konkursy
KONKURS - POMOC ŚWIĄTECZNA 2020 (4 września 2020)

Na podstawie art. 13 ust. 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

WOJEWODA ŁÓDZKI

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

I. OPIS ZADANIA

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości życia w okresie świątecznym osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego.

Rodzaj zadania publicznego – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego – Pomoc świąteczna.

Uwaga!

Podczas realizacji zadania wskazane jest stosowanie się do wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemicznym, tj. noszenie maseczek lub przyłbic, mycie i dezynfekowanie rąk oraz noszenie rękawiczek ochronnych, zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy uczestnikami zadania. Ponadto, niewskazane jest organizowanie dużych imprez towarzyszących dystrybucji paczek świątecznych beneficjentom.

II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 16 listopada2020 r.,a zakończy nie później niż31 grudnia 2020 r.

2. Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz rozliczyć się z przyznanej dotacji w formie sprawozdania finansowego i merytorycznego do dnia 30 stycznia 2021 r. Termin złożenia sprawozdania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

3. Sprawozdanie końcowe winno byćsporządzone na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).Sprawozdanie należy przesłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Łódzkim a wybranym zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

5. Oferent, który otrzyma dotację na realizację zadania zobowiązany jest do umieszczania logo Wojewody Łódzkiego i/lub informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Łódzkiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego.

6. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności informowania Wojewody Łódzkiego. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

7. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, które przekroczą 10% wysokości dotacji, wymagają pisemnej zgody Wojewody Łódzkiego, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem nie później niż do 30 listopada 2020 r.

8. Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją zadania muszą być wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania, tj. od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W bieżącym roku w budżecie Wojewody Łódzkiego na wykonanie zadania objętego konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 329.280,00 zł (Dział 852, Rozdział 85295).

W roku 2019 Wojewoda Łódzki na realizację powyższego zadania przekazał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki finansowe w łącznej kwocie 271.625,00 zł.

IV. ZASADY KONKURSU I PRZYZNANIA DOTACJI

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

· prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub dzieci z najuboższych rodzin,

· zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego.

Środki finansowe pochodzące z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie
na pokrycie wydatków, które:

· są niezbędne do realizacji zadania,

· spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

· zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie i są poparte stosownymi dokumentami (fakturami, rachunkami).

Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznychdla osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego.

Maksymalny koszt dofinansowania zakupu 1 paczki wynosi 30,00 zł(kwota dofinansowania może ulec zmniejszeniu, przy zastosowaniu kryterium odnoszącego się do ilości osób objętych programem), jednakże wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 25.000,00 zł.

Oferta podmiotu musi zawierać kalkulację przewidywanych kosztów realizacji wyłącznie powyższego zadania, (tj. koszty wymienione tylko w pkt 1 albo koszty wymienione w pkt 1 oraz w kilku lub wszystkich pozostałych punktach, w zależności od indywidualnych potrzeb oferenta):

1) koszty zakupu artykułów spożywczych stanowiących element składowy paczek świątecznychpokryte tylko z dotacji lub łącznie z dotacji oraz z wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania,

2) koszty zakupu drobnych upominków stanowiących element składowy paczek świątecznych (np. zabawek, książek, kosmetyków, itp.) – pokryte tylko z wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania,

3) koszty zakupu opakowań lub materiałów do przygotowania opakowań do paczek świątecznych – pokryte tylko z wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania,

4) wkład rzeczowy (tj. wycenione darowizny rzeczowe w postaci artykułów spożywczych lub przemysłowych stanowiących element składowy paczek świątecznych) – pokryte tylko z wkładu własnego niefinansowego,

5) wkład osobowy (tj. wyceniona praca społeczna pracowników lub wolontariuszy przygotowujących paczki świąteczne) – pokryte tylko z wkładu własnego niefinansowego.

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może być wyższy niż 80%. Wkład własny(finansowy, niefinansowy i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania) nie może być mniejszy niż 20% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

Wkład własny powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł) – nie może to być wyłącznie
wkład niefinansowy (osobowy i/lub rzeczowy).

Za własny wkład uznaje sięzaangażowane w realizację niniejszego zadania:

a) środki finansowe własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego i/lub środki finansowe z innych źródeł publicznych,

oraz

b) wyceniony wkład rzeczowy (otrzymane darowizny w postaci artykułów spożywczych lub przemysłowych do przygotowania paczek),

i/lub

c) wyceniony wkład osobowy, w tym: wolontariusze, społeczna praca członków stowarzyszenia.

Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu rzeczowego w sprawozdaniu końcowym
z realizacji zadania nastąpi poprzez przedstawienie stosownie opisanego protokołu przyjęcia darowizny rzeczowej.

Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu końcowym
z realizacji zadania nastąpi poprzez przedstawienie imiennych list wolontariuszy i/lub osób świadczących pracę społeczną wraz z liczbą godzin oraz stawką za godzinę.
Wartość stawki godzinowej, stosowanej do rozliczenia wkładu własnego osobowego, nie może być wyższa niż 40,00 zł.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

W przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie
do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyłącznie
w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji.

Korekta nie może dotyczyć zwiększenia udziału procentowego (%) dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego.

W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana kwota, oferent może zrezygnować
z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

W przypadku nie podpisania przez oferenta umowy z Wojewodą Łódzkim w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent zrezygnował z realizacji zadania. Wezwanie do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

V. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

Wymagane dokumenty:

a) prawidłowo wypełniony formularz oferty o dotację, zawierający syntetyczny opis zadania, plan i harmonogram działań na rok 2020, opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, charakterystykę oferenta, kalkulację przewidywanych kosztów; ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

b) w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentacji oferenta,

c) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wniosek o dokonanie zmian w KRS oraz uchwałę stosownego organu oferenta w zakresie dotyczącym zmian, jeżeli na dzień złożenia oferty oraz do dnia podpisania umowy oferent nie otrzymał aktualnego odpisu dokumentu,

d) statut – dotyczy oferentów nieposiadających wpisu w KRS,

e) zaświadczenie z banku lub oświadczenie oferenta dotyczące wyodrębnionego numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki finansowe z dotacji,

f) umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania (jeśli dotyczy).

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez
co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).

Dodatkowe informacje dotyczące oferty:

1) w ofercie należy podać rodzaj zadania publicznego, tytuł zadania publicznego oraz termin realizacji zadania publicznego, zgodne z niniejszym ogłoszeniem,

2) w części III.3 należy wpisać, oprócz wskazanych we wzorze zagadnień, zakładany cel realizacji zadania publicznego oraz liczbę osób, które zostaną objęte pomocą oraz
informację o sposobie zapewnienia przez oferenta bezpieczeństwa beneficjentów przy realizacji zadania publicznego w związku z sytuacją epidemiczną
,

3) wypełnienie tabeli w części III.6 formularza oferty – Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego nie jest wymagane,

4) oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: Nie otwierać – KONKURS Pomoc świąteczna – do rąk własnych Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi”.

Uwaga! Na kopercie należy zamieścić pieczęć nagłówkową lub wpisać pełną nazwę i adres podmiotu, który składa ofertę.

Oferty należy przesłać do dnia 28 września 2020 r.(liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87, lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 402) z zachowaniem ww. terminu w godzinach pracy Urzędu.

VI. TRYB I TERMINARZ WYBORU OFERT

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert zgodnie
z zasadami określonymi w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wojewodę Łódzkiego. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wojewoda Łódzki. Od decyzji Wojewody Łódzkiego nie przysługuje odwołanie.

Ocenie merytorycznej nie zostaną poddane oferty:

1. złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,

2. złożone na nieprawidłowym formularzu,

3. skierowane do organu innego niż Wojewoda Łódzki,

4. złożone przez podmiot, który nie prowadzi działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością i/lub dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego,

5. złożone przez podmioty nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie,

6. niespełniające warunków dotyczących udziału dotacji i wkładu własnego,

7. zawierające błędy rachunkowe,

8. niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów,

9. podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu,

10. w których nie wypełniono oświadczeń zamieszczonych w części VII oferty.

Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy merytorycznej ocenie oferty uwzględniane będą w szczególności:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

d) zastosowanie wytycznych dotyczących sposobu zapewnienia przez oferenta bezpieczeństwa beneficjentów w związku ze stanem epidemicznym,

e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

f) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

g) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Oferty zostaną ocenione wg kryteriów zawartych w karcie oceny formalnej oferty konkursowej
i karcie oceny merytorycznej oferty konkursowej.

Niespełnienie choćby jednego warunku formalnego będzie powodowało uzyskanie oceny negatywnej. Oferta taka nie będzie oceniana pod względem merytorycznym.

Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi22 punkty.

Dotacje na dofinansowanie realizacji zadania publicznego zostaną przyznane podmiotom uprawnionym rozpoczynając od ofert ocenionych na maksymalną liczbę punktów
aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zadanie.

Oferty, które uzyskają 17 i mniej punktów nie zostaną dofinansowane.

UWAGA! Dofinansowaniu NIE będą również podlegały oferty złożone przez oferenta, którego sprawozdanie końcowe z realizacji w roku poprzednim zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej nie zostało zaakceptowane przez Zleceniodawcę (Wojewodę Łódzkiego) najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w BIP na stronie www.lodzkie.euoraz na stronie internetowej Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej www.pomoc.lodzkie.eu

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wojewoda Łódzki unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty,

- żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP na stronie www.lodzkie.euoraz na stronie internetowej Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej www.pomoc.lodzkie.eu

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,

2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,

3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem tel. 42 664-20-06 (Elżbieta Chudy – inspektor wojewódzki w oddziale wsparcia i integracji).

ZATWIERDZAM

Wojewoda Łódzki

Tobiasz Bocheński

Pliki do pobrania:
Handel ludźmi