Komunikaty i obwieszczenia
Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2021 (31 marca 2021)
Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 2021. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego do składania wniosków w ramach ww. Programu. Na realizację tego zadania została przeznaczona kwota w wysokości 3 000 000 zł.

Oferty należy nadesłać listem poleconym na adres Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku (przy nadesłaniu dokumentacji liczby się data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w powyższym terminie.

Treść Programu oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem (https://www.gov.pl/web/rodzina), zakładka: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/ Programy i projekty".