Komunikaty i obwieszczenia
PROGRAM "OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI" edycja 2021 r. (22 lutego 2021)
Informacja

w sprawie oceny wniosków konkursowych na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" edycja 2021 r.


Otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania skierowany był do:
 1. jednostek samorządu terytorialnego;
 2. organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 ww. ustawy, prowadzących działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
Oferty oceniane były wg kryteriów formalnych i merytorycznych zawartych w karcie oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej. Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych nie były oceniane pod względem merytorycznym. Spośród wszystkich 7 ofert, 5 spełniło wymogi formalne.

Brak spełnienia wymogów formalnych oraz wadliwość ofert sprowadzały się do:
 • braku daty sporządzenia oferty oraz jej podpisania;
 • braku skreślenia "oferta wspólna realizacji zadania publicznego";
 • błędów rachunkowych.
Oferty, które spełniły wymogi formalne zostały ocenione wg kryteriów zawartych w karcie oceny merytorycznej oferty konkursowej, tym samym zakwalifikowały się do dalszego postępowania konkursowego:
 1. Fundacja Edukacyjna "SIŁACZKA";
 2. STOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
 3. STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "Ja-Ty-My"
 4. Fundacja KTOŚ
 5. Gmina Zelów
W dniu 18 lutego 2021 roku pełna dokumentacja przedmiotowa ofert wraz z kartami ocen oraz opiniami merytorycznymi Wojewody Łódzkiego, przesłana została do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.