Komunikaty i obwieszczenia
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – nabory do konkursów prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. (8 września 2020)
Informujemy, że w Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego prowadzi nabory wniosków dla konkursów z Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”. Informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo w linkach dotyczących w/w konkursów:

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4330-dzialania-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-konkurs-nr-rpld-10-01-00-iz-00-10-001-20

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4331-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-konkurs-nr-rpld-10-01-00-iz-00-10-002-20

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4332-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-konkurs-nr-rpld-10-01-00-iz-00-10-003-20

Celem konkursów z Działania X.1 jest utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz pomoc rodzicom w powrocie na rynek pracy. W ramach w/w konkursów można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku do lat 3, organizację zaplecza kuchennego, stołówki, sanitariatów, szatni,
  • zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m.in. meble, zabawki, wyposażenie wypoczynkowe lub sanitarne),
  • montaż i wyposażenie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
  • wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka/klubu dziecięcego: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w w/w instytucji.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020, dopuszczają współfinansowanie projektów. Środki z resortowego Programu „Maluch+” mogą stanowić wkład własny Wnioskodawcy w ramach w/w konkursów z Działania X.1. Dodatkowo w ramach w/w konkursów IZ RPO premiuje projekty komplementarne z resortowym Programem „Maluch+”.
Handel ludźmi