Komunikaty i obwieszczenia
Program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023” - wnioski o dotacje na rok 2020. (8 stycznia 2020)
Przypominamy, że gminy realizujące Program, ubiegające się o dotację z budżetu państwa są zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (sprawozdanie jednorazowe OWiI-NW-1/2020). Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) oraz w formie papierowej (podpisany przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta) na adres:

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,
ul. Żeromskiego 87,
90-502 Łódź
najpóźniej do dnia 21 stycznia 2020 r.

Przy ustalaniu wysokości dotacji dla gminy uwzględnione zostaną:
  1. liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy,
  2. liczba osób dorosłych wymagających pomocy, w tym liczbę osób starszych, niepełnosprawnych,
  3. średni koszt posiłku,
  4. przewidywany koszt dowozu posiłków, w tym do osób starszych, niepełnosprawnych (wyłącznie koszty zakupu paliwa)
  5. sytuacja finansowa gminy (średni poziom dochodów na mieszkańca w gminie).


Na uzasadniony wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta Wojewoda Łódzki może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Przy rozpatrywaniu powyższych wniosków pod uwagę będą brane dodatkowo niżej wymienione kryteria:
  1. stosunek liczby osób objętych programem w 2019 roku na terenie gminy do liczby osób zgłoszonych we wniosku w roku 2019,
  2. wykorzystanie środków dotacji z budżetu państwa przekazanych gminie jako wsparcie realizacji zdania wynikającego z programu w 2019 roku - w procentach (%),
  3. stosunek liczby placówek oświatowych objętych programem ogółem do liczby placówek posiadających własne kuchnie.


oraz wypełnienie części II wniosku dotyczącej uzasadnienia obniżenia udziału środków własnych gminy w przewidywanych kosztach realizacji Programu.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Wysokość dotacji i udział procentowy gminy w ogólnym koszcie realizacji Programu zostaną określone w umowie. W wyjątkowych sytuacjach Wojewoda Łódzki może podnieść lub obniżyć ocenę wniosku z własnej inicjatywy lub na wniosek Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW. Wypłata pierwszej transzy środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 2020 nastąpi po podpisaniu przez jednostkę umowy z Wojewodą Łódzkim.

Podstawa: Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023, (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
Pliki do pobrania: