Komunikaty i obwieszczenia
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. (6 czerwca 2019)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 31 maja 2019 r. dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Wyniki naboru dostępne są na stronie internetowej http://niepelnosprawni.gov.pl/art,913,wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019-finansowanego-z-solidarnosciowego-funduszu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych

W ramach ogłoszonego Programu w województwie łódzkim wnioski złożyło 8 gmin. Każda z gmin otrzymała rekomendację do przyznania dotacji. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 1.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania przyznanego dofinansowania jest złożenie przez gminy biorące udział w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi oświadczeń o przyjęciu dotacji podpisanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wraz z kontrasygnatą skarbnika oraz podpisanie umowy. W związku z tym prosimy o niezwłoczne (nie później niż do 11 czerwca 2019 r.) przesłanie do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na adres i . „Oświadczenia o przyjęciu środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa„ – edycja 2019 stanowiącego załącznik nr 2. Oryginał oświadczenia proszę dostarczyć do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Łódź 90-502 ul. Żeromskiego 87.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi