Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat w sprawie zbierania wniosków odnośnie nagród specjalnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. (3 czerwca 2019)
Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje, że wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2019 r.

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r., w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski wraz z dokumentacją (opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, co najmniej dwie niezależne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzić działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów) należy złożyć w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź w terminie do 31 lipca 2019 roku.

Sprawdzone pod względem formalnym wnioski spełniające warunki określone w § 4 i § 5 ww. rozporządzenia, zostaną przez Wojewodę Łódzkiego przekazane do Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

Wniosek do pobrania:
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi