Komunikaty i obwieszczenia
Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 (8 kwietnia 2019)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków do nowego Programu pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gminy/powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Formularze wniosków wraz z terminarzem naboru oraz szczegółowe informacje o Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji:
    • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu w 2019 r. w skali całego kraju zaplanowano kwotę 110 mln zł.

Gminy mogą składać wnioski do Wojewody Łódzkiego w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Wnioski należy składać:
  • w postaci papierowej listem poleconym na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź, lub osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101)
  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka. Oferta w wersji elektronicznej (opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.