Komunikaty i obwieszczenia
PROGRAM „USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – WYJAŚNIENIE (26 marca 2019)
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez gminy dotyczącymi przystąpienia do realizacji nowego programu rządowego pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"- edycja 2019, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o odpowiedź na pytania, z którymi zwróciły się jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane Programem.

  1. czy Program zakłada dofinansowanie do całkowitej liczby godzin usług opiekuńczych przyznanych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia oraz dzieciom do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami, czy jest to tylko dofinansowanie do zwiększonej liczby godzin?
  2. w jaki sposób gminy powinny wyliczać przewidywaną kwotę wsparcia finansowego przeznaczoną na świadczenie usług opiekuńczych?
    • czy ustalona i wnoszona odpłatność klienta za świadczone usługi opiekuńcze będzie miała wpływ na ustalenie wysokości dotacji?
    • czy w przypadku, kiedy osoba korzystająca z usług wnosi opłatę za świadczone usługi opiekuńcze % kwota dofinansowania będzie pomniejszana o należność z tytułu odpłatności klienta (stanowiącą zgodnie z art. 104 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej dochód gminy)?
  3. czy w przypadku zmiany, w trakcie trwania roku, wysokości kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, możliwe będzie przeliczenie i zmiana kwoty dotacji po podpisaniu umowy?
  4. czy zobowiązanie gminy, przystępującej do Programu, do zwiększenia liczby godzin świadczonych usług wynikające z punktu III.6 Programu dotyczy ogółem wszystkich usług świadczonych w danym roku, czy wyłącznie grupy osób będących beneficjentami Programu tj. spełniających wszystkie przesłanki w tym kryterium dochodowe (do 350%)?
Poniżej zamieszczamy przesłane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo z dnia 18 marca 2019 r. Nr DPS.IV.5114.4.9.2019.KSz zawierające odpowiedzi na zadane powyżej pytania oraz pismo z dnia 20 marca 2019 r. Nr DPS.IV.5114.4.9.2019.KSz zawierające wyjaśnienia do Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019.

Prosimy, aby jednostki samorządu terytorialnego przed sporządzeniem wniosków o środki finansowe na realizację Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 wnikliwie zapoznały się z wyżej wymienionymi informacjami. Pozwoli to uniknąć błędów przy składaniu wniosków oraz umożliwi sprawną ocenę złożonych wniosków.
Pliki do pobrania: