Komunikaty i obwieszczenia
Projekt „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” (11 marca 2019)
Informujemy, że 7 grudnia 2018 r. Wojewoda Łódzki zawarł z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienie finansowe dotyczące finansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa Projektu „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”

Okres realizacji Projektu: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2021 r.

Budżet całkowity projektu: 3 214 667,00 PLN w tym wkład ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wynosi 2 411 000,00 PLN.

Działania projektu:
  1. Uruchomienie i prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców, w których będzie dostępna pomoc w załatwianiu spraw dotyczących legalizacji pobytu, pomoc psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz pomoc mentora kulturowego.
  2. Kursy języka polskiego dla cudzoziemców na co najmniej 2 poziomach nauczania.
  3. Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców obejmujące zagadnienia dot. polskiej kultury, tradycji, świąt, kuchni, warunków życia, struktury społecznej i zasad współżycia społecznego.
  4. Zajęcia integracyjne dla dzieci, w których wezmą udział dzieci cudzoziemskie i ich polscy rówieśnicy.
  5. Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy z zakresu różnic międzykulturowych, pomocy dla osób będących ofiarami handlu ludźmi.
  6. Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauki języka polskiego jako języka obcego i pracy z klasą wielokulturową.
Planujemy również stworzenie strony internetowej projektu w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Projekt dedykowany jest cudzoziemcom, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej.

Realizacja działań projektu zostanie zlecona wykonawcom.

Dlatego prosimy zainteresowanych współpracą z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi o śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej oraz na stronie BIP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Koordynatorzy projektu:

Beata Sowińska tel. 42 664 20 31

Sebastian Rakowski tel. 42 664 20 69

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
90-708 Łódź, ul. Żeromskiego 87