Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat odnośnie wysokości kosztów gmin związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz wydaniem jej duplikatu (6 marca 2019)
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (poz. 213), wydane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.).

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie gminom z terenu Państwa województw następujących informacji dotyczących kosztów realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zgodnie z ww. obwieszczeniem, od 1 marca 2019 r., koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynoszą:
  • 13,89 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie (zmiana gminy zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty – dla gminy jest to nowa rodzina), w tym wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy przyznania Karty dla wszystkich lub części członków rodziny – dotyczy to sytuacji w której rodzina składa wniosek po raz pierwszy i wnosi o przyznanie jednej formy Karty (tradycyjnej lub elektronicznej) albo obu rodzajów Kart (tradycyjnej i elektronicznej), za wyjątkiem wniosków dotyczących rodziców/małżonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mają już na utrzymaniu łącznie co najmniej trojga dzieci;
  • 5,45 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie w przypadku gdy Karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom/małżonkom rodziców (rodzice/małżonkowie rodziców, którzy w chwili składania wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny nie mają już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny);
  • 2,79 zł za przyznanie Karty, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty (wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny składa się np. dla dziecka przyjętego w ramach pieczy zastępczej, nowonarodzonego dziecka, małżonka rodzica, który wszedł w skład rodziny posiadającej już Karty, a także w sytuacji, gdy rodzicom przyznano Karty Dużej Rodziny jako rodzicom, którzy w chwili składania wniosku nie mają już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, ale już po rozpatrzeniu ich wniosku w rodzinie nastąpiły okoliczności, w związku z którymi w rodzinie tej znowu było troje dzieci spełniających warunki ustawy, gdy np. najstarsze z nich, które nie ukończyło jeszcze 25. roku życia, podjęło naukę w szkole lub szkole wyższej, a pozostała dwójka dzieci nie osiągnęła jeszcze pełnoletności – w takiej sytuacji rejestrując wniosek o przyznanie Kart dla dzieci zaznacza się je jako nowych członków rodziny) lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty (tzw. „przedłużenie ważności Karty” bądź w przypadku zmiany nazwiska), bądź za wydanie decyzji administracyjnej dla członka rodziny wielodzietnej w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty;
  • 1,40 zł za wydanie duplikatu Karty (w przypadku zgubienia, kradzieży bądź gdy Karta w inny sposób zostaje utracona);
  • 1,40 zł za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny (udostępnienie karty elektronicznej w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna albo wydania karty tradycyjnej w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna).

Za rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, tzw. „uzupełnienie rodziny”, nie przysługuje gminie dotacja. Dotyczy to sytuacji złożenia wniosku dla członka rodziny wielodzietnej, który w chwili składania pierwszego wniosku dla rodziny nie został w nim uwzględniony, ale był członkiem tej rodziny, np. najstarsze 23-letnie czwarte dziecko nie uczyło się, a teraz rozpoczęło naukę na studiach wyższych – przy czym nie dotyczy to ww. sytuacji, w której dzieci były wskazane na wniosku o przyznanie Kart dla rodziców.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że gminie przysługuje 5% opłaty ponoszonej przez członka rodziny wielodzietnej w przypadku, gdy:
  • członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o duplikat Karty,
  • członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o kartę elektroniczną, a kartę tradycyjną miał wydaną po 31 grudnia 2017 r. albo złoży wniosek o kartę elektroniczną po 31 grudnia 2019 r.
  • członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została mu udostępniona karta elektroniczna.

Pozostałe 95% opłaty stanowi dochód budżetu państwa.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2019 r. 9,56 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, pobieranejwe wskazanych wyżej przypadkach, wynosi 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).