Komunikaty i obwieszczenia
Komunikat dotyczący kosztów realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny (26 lutego 2018)
Zgodnie z art.30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny kwoty dotyczące kosztów obsługi przez gminę zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, określone w art. 29 ust. 4- 6 zostaną od 1 marca 2018 r. zwaloryzowane wskaźnikiem inflacji i ulegną podwyższeniu do kwot określonych w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. poz. 190)

Od 1 marca 2018 r., koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynoszą:
  • 13,67 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie (zmiana gminy zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty – dla gminy jest to nowa rodzina), w tym wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy przyznania Karty dla wszystkich członków rodziny dotyczy to sytuacji w której rodzina składa wniosek po raz pierwszy i wnosi o przyznanie jednej formy Karty (tradycyjnej lub elektronicznej) albo obu rodzajów Kart (tradycyjnej i elektronicznej)
  • 2,74 zł za przyznanie Karty, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty (wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny składa się np. dla dziecka przyjętego w ramach pieczy zastępczej, nowonarodzonego dziecka, małżonka rodzica, który wszedł w skład rodziny posiadającej już Karty) lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty (tzw. „przedłużenie ważności Karty” bądź w przypadku zmiany nazwiska), bądź za wydanie decyzji administracyjnej dla członka rodziny wielodzietnej w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty
  • 1,37 zł za wydanie duplikatu Karty (w przypadku zgubienia, kradzieży bądź w inny sposób utracona),
  • 1,37 zł za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny (udostępnienie karty elektronicznej w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna albo wydania karty tradycyjnej w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna).


Za rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, tzw. „uzupełnienie rodziny”, nie przysługuje gminie dotacja. Dotyczy to sytuacji złożenia wniosku dla członka rodziny wielodzietnej, który w chwili składania pierwszego wniosku dla rodziny nie został w nim uwzględniony, ale był członkiem tej rodziny (np. rodzic będący cudzoziemcem oczekiwał na wydanie dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium RP, osoba powyżej 18. roku życia oczekiwała na przyjęcie na studia).

Jednocześnie gminie przysługuje 5% opłaty ponoszonej przez członka rodziny wielodzietnej w przypadku, gdy:
  • członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o duplikat Karty,
  • członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o kartę elektroniczną, a kartę tradycyjną miał wydaną po 31.12.2017 r. albo złoży wniosek o kartę elektroniczną po 31.12.2019 r.,
  • członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została mu udostępniona karta elektroniczna.

Pozostałe 95% opłaty stanowi dochód budżetu państwa.

Kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi, od 1 marca 2018 r. – 9,40 zł, natomiast kwota opłat za domówienie drugiej formy Karty, pobierana w ww. przypadkach, wynosi 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).