Komunikaty i obwieszczenia
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - wnioski o dotacje na rok 2018 (5 stycznia 2018)
Przypominamy, że gminy realizujące Program, ubiegające się o dotację z budżetu państwa są zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (sprawozdanie jednorazowe OWiI-KK-1/2018).

Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) oraz w formie papierowej (podpisany przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta) na adres:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,
ul. Żeromskiego 87,
90-502 Łódź

najpóźniej do dnia 19 stycznia 2018 r.

Przy ustalaniu wysokości dotacji dla gminy uwzględnione zostaną:
 1. liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy,
 2. liczba osób dorosłych wymagających pomocy,
 3. średni koszt posiłku,
 4. przewidywany koszt dowozu (wyłącznie koszty zakupu paliwa) posiłków,
 5. sytuacja finansowa gminy.


Na uzasadniony wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta Wojewoda Łódzki może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Przy rozpatrywaniu powyższych wniosków pod uwagę będą brane dodatkowo niżej wymienione kryteria:
 1. stopa bezrobocia w gminie,
 2. liczba osób objętych programem na terenie gminy w latach 2016 - 2018,
 3. stosunek liczby osób objętych programem w 2017 roku na terenie gminy do liczby osób zgłoszonych we wniosku w roku 2017,
 4. stosunek liczby osób korzystających z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) do liczby osób ogółem objętych pomocą w 2017 roku w ramach programu,
 5. % kwoty niewykorzystanych środków z dotacji przekazanej w 2017 r. ,
 6. różnica w cenie posiłku w 2018 roku do roku 2017,

oraz wypełnienie części II wniosku dotyczącej uzasadnienia obniżenia udziału środków własnych gminy w przewidywanych kosztach realizacji Programu. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Wysokość dotacji i udział procentowy gminy w ogólnym koszcie realizacji Programu zostaną określone w umowie. W wyjątkowych sytuacjach Wojewoda Łódzki może podnieść lub obniżyć ocenę wniosku z własnej inicjatywy lub na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW. Wypłata pierwszej transzy środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 2018 nastąpi po podpisaniu przez Jednostkę Umowy z Wojewodą Łódzkim.


Podstawa: Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. 2015.821 tekst jedn.).
Pliki do pobrania: