Komunikaty i obwieszczenia
Informacja dla gmin i powiatów w sprawie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (3 stycznia 2018)
W związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zebranie i przesłanie informacji zbiorczej o potrzebach województwa łódzkiego w zakresie dotacji na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2018, w tym także realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, prosimy o składanie wniosków z uzasadnieniem o przyznanie dotacji wraz z załącznikiem nr 4 „ ROZWÓJ SIECI OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI” - zapotrzebowanie na 2018 rok.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, środki przeznaczone będą na:
 • nowe środowiskowe domy samopomocy, bez względu na ich zasięg (gminny lub powiatowy), ale tylko w takich powiatach, na terenie których jak dotąd nie funkcjonuje żaden środowiskowy dom samopomocy (likwidacja tzw. „białych plam" w powiatach w Polsce), albo na terenach, na których występują większe skupiska osób z zaburzeniami psychicznymi, a obecna infrastruktura nie zabezpiecza potrzeb, w szczególności dla osób ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi - Program „Za życiem" (nowe jednostki, filie już istniejących ŚDS, albo wydzielenie części ŚDS w celu utworzenia dodatkowych miejsc dla osób z takimi niepełnosprawnościami),
 • tworzenie bazy całodobowej przy ŚDS, w związku z realizacją Programu „Za życiem",
 • standaryzację środowiskowych domów samopomocy (tylko w odniesieniu do standardów określonych przepisami rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy).


 • Przypominamy, że w ramach zgłaszanych zadań nie może być uwzględniana dodatkowa infrastruktura towarzysząca (parkingi, garaże, ogrodzenia, ogródki), ani też zakup środków transportu.

  Środki przekazane na realizację tych zadań muszą zostać wydatkowane w roku bieżącym w całości. Przeznaczone mogą być na zadania inwestycyjne, remontowe, zakup wyposażenia i działalność bieżącą związaną z finansowaniem nowych miejsc w danym ośrodku.

  Jeśli wniosek dotyczy przyznania środków inwestycyjnych (wykazanych w kol. 12 załącznika nr 4), to do wniosku należy dołączyć:
  1. program inwestycyjny, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579);
  2. dokument stwierdzający prawo wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością.


  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 w wersji papierowej (z podpisem osoby upoważnionej do występowania o dotacje w imieniu jednostki samorządu terytorialnego).
Pliki do pobrania: