Komunikaty i obwieszczenia
Ogłoszenie konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 2018 (18 grudnia 2017)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie "Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku (obowiązuje data stempla pocztowego).
Pliki do pobrania: