Komunikaty i obwieszczenia
Zaproszenie do udziału przedstawicieli NGO w pracach komisji konkursowej (21 kwietnia 2017)
Działając w imieniu Wojewody Łódzkiego, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w roku 2017 w pracach komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację następujących zadań publicznych:
 • Pomoc w wychodzeniu z bezdomności
 • Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym
 • Pomoc świąteczna
 • Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS
Zadaniem komisji jest:
 • ocena ofert w zakresie spełniania wymogów formalnych,
 • merytoryczna ocena ofert,
 • ocena możliwości realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
 • ocena przedstawionych w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • w tym w szczególności w relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udziału rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,
 • przedstawienie Wojewodzie Łódzkiemu propozycji wyboru spośród złożonych ofert jednej lub więcej oferty.
Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić następujące warunki:
 • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie biorący udziału w danym konkursie,
 • nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w danym konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowych przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Wojewodzie Łódzkiemu.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej (formularz w załączeniu) w terminie do dnia 8 maja 2017 r. (liczy się data wpływu) do sekretariatu Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, Łódź, ul. Żeromskiego 87.

Do zgłoszenia proszę dołączyć statut organizacji reprezentowanej przez kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.:

 • 42 664-20-32 - Joanna Wierzbicka
 • 42 664-20-09 - Elżbieta Chudy
 • 42 664-10-32 - Małgorzata Cieślak
Pliki do pobrania: