Komunikaty i obwieszczenia
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2015 rok. (25 lutego 2015)

     W związku ze stanowiskiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zawartym w piśmie DPS.II.5111.3.2015.PM przesłanym do Wydziału Polityki Społecznej ŁUW w dniu 24.02.2015 r., w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2013 r. poz. 1024 z późn. zm.) informujemy, że w ramach Programu nie ma możliwości ponoszenia ze środków budżetu państwa kosztów za całodzienne wyżywienie dzieci lub uczniów bez względu na rodzaj placówki, w której przebywają oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku.

     Zdaniem Departamentu, w ramach Programu możliwe jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

     Rada Ministrów w treści Programu użyła pojęcia "posiłek" w liczbie pojedynczej, a nie "wyżywienia", czy "całodzienne wyżywienie". Należy zatem zauważyć, iż założeniem jest finansowanie jednego, a nie kilku posiłków dziennie. Natomiast w przypadku, gdy obiad w stołówce placówki oświatowej złożony jest np. z dwóch lub trzech dań wydawanych w odstępie czasowym, to należy uznać go za jeden posiłek.

     Jednocześnie Departament pragnie nadmienić, iż w 2015 roku dokonano modyfikacji formularza sprawozdawczego w części dotyczącej realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" poprzez usunięcie pozycji dotyczącej danych na temat całodziennego wyżywienia. Zakres wymaganych danych oraz objaśnienia do sprawozdania zostały dostosowane do obowiązującej uchwały o ustanowieniu Programu.

     Dodatkowo Departament Pomocy i Integracji Społecznej pragnie poinformować, iż rozważa możliwość podjęcia ewentualnych prac w zakresie dokonania zmian w obowiązującej uchwale dotyczących potrzeby zapewnienia w ramach Programu całodziennego wyżywienia w żłobkach i przedszkolach rozumianego jako jeden posiłek.