Komunikaty i obwieszczenia
Informacja w sprawie oceny wniosków konkursowych na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. (27 kwietnia 2016)
Otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego a także do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W konkursie mogły brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej, działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Spośród wszystkich 27 ofert, jedynie 10 - poniżej wymienionych spełniło wymogi formalne:
 1. Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA
 2. Gmina Pabianice
 3. Miasto Bełchatów
 4. Fundacja del Cielo
 5. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
 6. Spółdzielnia Socjalna „Ksero Zawisza”
 7. Gmina Zelów
 8. Miasto Radomsko
 9. Fundacja Uwolnienie
 10. Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Brak spełnienia wymogów formalnych oraz wadliwość ofert sprowadzały się m.in. do:
 • niewłaściwego wskazania rodzaju zadania publicznego - zgodnie z treścią ogłoszenia w ofercie, jako rodzaj zadania publicznego należało umieścić określenie zawarte w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • niewłaściwego wskazania organu administracji publicznej - począwszy od jednostek samorządu terytorialnego, a skończywszy na Wojewodzie. Jako organ administracji publicznej, który wspiera realizację zadania publicznego należało wpisać Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • braku załączników zawartych w części IV ogłoszenia o konkursie (brak oświadczeń, brak opinii organu jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce realizowania projektu odnośnie celowości realizowanego przedsięwzięcia);
 • błędów rachunkowych;
 • niezachowania właściwych proporcji w związku z wysokością dofinansowania czy nieprawidłowo wyliczonego wkładu pracy woluntariuszy.

Oferty, które spełniły wymogi formalne zostały ocenione wg kryteriów zawartych w karcie oceny merytorycznej oferty konkursowej. W związku z powyższym, 6 najwyżej ocenionych ofert, wskazanych poniżej, wraz z pełną dokumentacją oraz kartami ocen, w dniu 22 kwietnia 2016 roku przekazano do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
 1. Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA.
 2. Gmina Pabianice.
 3. Miasto Bełchatów.
 4. Fundacja del Cielo.
 5. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.
 6. Spółdzielnia Socjalna „Ksero Zawisza”.
Handel ludźmi