Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
9 lutego 2018
  Komunikat w sprawie wysokości dotacji dla dps
7 lutego 2018
  Informacja dla Gmin i Powiatów w sprawie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2 lutego 2018
  "Zasady udzielania dotacji gminom województwa łódzkiego na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej w 2018 roku"
2 lutego 2018
  „Zasady udzielania gminom i powiatom województwa łódzkiego dotacji celowych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych dotacji i funkcjonowaniem tych jednostek w roku 2018”.
2 lutego 2018
  „Zasady udzielania powiatom dotacji na działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności”