Komunikaty i obwieszczenia
miesiąc:
19 września 2017
  Komunikat dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub zlecających prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w sprawie składania wniosków o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie przewidzianym w art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
5 września 2017
  W związku z wątpliwościami dotyczącymi "Zasad udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych z pomocy społecznej" Wydział Rodziny i Polityki Społecznej zwrócił się, z prośbą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o szczegółowe wyjaśnienie jak należy interpretować zapis: "przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski". Poniżej zamieszczono odpowiedz z MSWiA na zadane przez WRiPS pytania.