Temat miesiąca
18 października – EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI (17 października 2019)
Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

W celu stworzenia platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy urzędami, instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi oraz pobudzania aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, Wojewoda Łódzki Zarządzeniem nr 119/2015 z dnia 25 maja 2015 r. powołał Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

W roku bieżącym odbyło się spotkanie Zespołu, na którym ustalono harmonogram działań, które mają one na celu przybliżenie problemu jakim jest handel ludźmi. Zespół podjął decyzję o wystawianiu w miejscach publicznych Mobilnej Wystawy pt. „Oblicza Handlu Ludźmi” wydanej przez MSWiA. Dotychczas prezentowana była w Straży Granicznej na lotnisku „Lublinek”, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej , a w chwili obecnej na terenie Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi. Wystawa ta jest narzędziem prewencyjno-edukacyjnym.

Ponadto Zespół współpracuje m.in. z Fundacją Light House, która udziela pomocy ofiarom przestępstw oraz tym, którzy są w jakikolwiek sposób zniewoleni lub zagubieni.

W dniu 15 października 2019 r w Fundacji Light House odbyło się spotkanie z młodzieżą ze szkoły średniej, którego celem było uwrażliwienie młodych ludzi na problem handlu ludźmi, zachęcenie do walki z handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem poprzez wzbudzanie świadomości społecznej oraz przekazanie wiedzy na temat problemu w taki sposób aby mogli ostrzegać innych ludzi.

Wszelkie informacje dotyczące problemu handlu ludźmi znaleźć można na stronie internetowej handel ludźmi.
Handel ludźmi