Aktualności
Edycja 2021 programu "Senior +". Rusza nabór ofert. (1 marca 2021)
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie internetowej http://senior.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/rodzina zamieściło komunikat o programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025.

Uprzejmie informuję, że można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu "Senior +" na lata 2021-2025 edycja 2021, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest tworzenie przestrzeni przyjaznej seniorom, sprzyjającej aktywności i nawiązywaniu relacji. W projekcie budżetu na program zaplanowano 80 mln złotych.

Dokumenty można składać w Generatorze Ofert do 24 marca 2021 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku "złóż ofertę) w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie http://www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów "Senior +". W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. złotych. Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 200 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu "Senior +" można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 złotych dofinansowania. Dzienny Dom "Senior+" powinien zapewniać co najmniej 8-godzinna ofertę Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie "Senior +" może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.

Ogłoszenie oraz warunki konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej m.in. pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2021-2025-edycja-2021

Zgłaszanie ofert - termin i wyjaśnienia
Ofertę należy w wersji elektronicznej złożyć poprzez Generator., dostępny na stronie http://das.mrips.gov.pl/, w terminie do 24 marca 2021 roku, do godziny 16:00.
Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i konntrasygnowana przez skarbnika wraz z wymaganymi załącznikami - przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego z oznaczeniem "Konkurs Senior+ Edycja 2021" na adres:
  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka. Oferta w wersji elektronicznej (opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź.,

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna winna zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie z organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu terytorialnego oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

WAŻNE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią programu, ogłoszenia i warunkami składania ofert. Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia podpisów i właściwych pieczęci osób uprawnionych do składania ofert, w tym: pieczęci jednostki samorządu terytorialnego składającej ofertę (Gmina/Miasto/Powiat) oraz kontrasygnaty skarbnika. Ponadto, prosimy o zamieszczanie w dokumentach dat, w tym daty sporządzenia oferty. Ponadto zamieszczamy obowiązujące na terenie województwa łódzkiego załączniki do składanych ofert konkursowych (zmodyfikowane na potrzeby województwa łódzkiego):
  • wzór formularza programu inwestycji,
  • wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT uzupełniony o numer konta.

Jednocześnie informujemy o konieczności dołączenia do oferty rzutu budynku z oznaczeniem pomieszczeń i metrażu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (w module 1).

Jednocześnie informujemy, że zamieszczony projekt umowy ulegnie modyfikacji (zmianie).

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu:
w każdy pn., śr., pt., w godz. 9:00 - 12:00, pod nr tel.: (022) 661-18-47.


W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00 w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej pod numerami telefonów: (42) 664-10-93, (42) 664-20-60

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu do składania ofert w konkursie.
Pliki do pobrania: