Aktualności
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU MALUCH PLUS 2021 – moduł 1a, 1b – środki na tworzenie miejsc. (26 listopada 2020)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 24 listopada 2020 r., na stronie internetowej Ministerstwa, ogłosił wyniki konkursu Maluch plus 2021 dla modułów 1a, 1b w zakresie przyznanych środków na tworzenie miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych oraz poinformował wojewodów o źródłach finansowania tych modułów.                                  

W związku z powyższym, Wojewoda Łódzki informuje, że dofinansowanie zostało przyznane dla wszystkich beneficjentów, których oferty zostały zakwalifikowane przez Zespół do spraw oceny ofert składanych w ramach opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” do dalszego postępowania konkursowego.                                                                

Wysokość przyznanego w 2021 roku dla województwa łódzkiego dofinansowania w ramach Programu Maluch plus 2021 w modułach 1a i 1b w zakresie tworzenia miejsc to 7 179 699 zł.

Zaznaczyć trzeba, że beneficjentom modułów 1a, 1b przyznano dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na środki dofinansowania do tworzenia miejsc opieki.                                                       

Źródłem finansowania zadań w module 1a, 1b jest rezerwa celowa (RC).                

Podział środków dla województwa łódzkiego na poszczególnych beneficjentów Programu Maluch plus 2021 znajduje się w plikach poniżej.                                             


UWAGA !!! W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych, od ogłoszenia przez Ministra wyników, dostarczyć do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oświadczenie o przyjęciu dotacji  (wzory oświadczeń dla gmin w plikach poniżej).                                                     

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy dostarczyć do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do 3 grudnia 2020 r. Datą złożenia dokumentu jest data wpływu do urzędu (doręczenie osobiste, wysyłka poprzez e-PUAP).Wersję papierową dokumentu należy doręczyć na adres: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź lub tylko w wersji elektronicznej na adres skrzynki: ePUAP /lodzuw/skrytka.

W sytuacji, gdy beneficjent nie złoży oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie do 3 grudnia 2020 r., wojewoda podejmie decyzję o wykluczeniu go z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym (pkt. 6.1..10.1 Programu).               

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji w formie pisemnej (pkt. 6.1.12. Programu) na adres Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazany powyżej. Pismo musi być wysłane w formie skanu poprzez e-PUAP lub doręczone osobiście (oświadczenie o rezygnacji).

Wszyscy beneficjenci modułu 1a i 1b otrzymali druki oświadczeń o przyjęciu dotacji na adresy mailowe podane w ofercie konkursowej.                                              


W razie wątpliwości co do sposobu wypełnienia oświadczeń o przyjęciu dotacji, proszę o kontaktowanie się z pracownikami Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Oddziału Do Spraw Rodziny: Małgorzatą Galanek, Anną Skarwinkiewicz, Anną Zając lub Martą Kaźmierczak pod nr telefonu 42) 664 20 21 /26 /52 /56.