Aktualności
Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w warunkach realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2020 określonych w ogłoszeniu konkursowym, w związku ze stanem epidemii COVID-19. (20 listopada 2020)

Komunikat znajduje się na stronie internetowej www.senior.gov.pl oraz na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce Programy i projekty, Program wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2020.

__________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały przygotowaneWytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dla beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy. Wytyczne wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać ze strony www.gov.pl/premier/promocja.

Wyjaśniamy, że Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przekazał wyjaśnienie, że ministerstwo ustaliło, iż powyższe Wytyczne... będą stosowane do programu wieloletniego "Senior+" dopiero od 2021 r. Tablice do programu na lata 2015-2020 były wydrukowane i zakupione za środki budżetu państwa, w związku z czym nie będą powielane zakupy.

Tablice informacyjne (nie urzędowe) dla samorządów, które utworzyły Dzienne Domy bądź Kluby „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w Edycji 2020, znajdują się w dyspozycji Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na ul. Żeromskiego 87, pokój 105 (Istnieje również możliwość wymiany ewentualnie zniszczonych/zużytych tablic przez jednostki, które utworzyły placówki typu Senior+ w edycjach 2015-2019. Kontakt w sprawie tablic za pośrednictwem drogi e-mail: lub ). 

Departament Polityki Społecznej poinformował, że odnośnie ewentualnego zakupu tablic do programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 przez ministerstwo decyzja jeszcze nie zapadła. Co do zasady, obowiązek informacyjny leży po stronie jednostek samorządu terytorialnego.

W kwestiach związanych ze zmianami warunków realizacji programu „Senior+” i realizacją umów dotacyjnych w Module 1, Edycja 2020 Programu, kontakt mailowy: lub .

Przypominamy, o podjęciu stosownych uchwał rad gmin/miast w sprawie utworzenia Dziennego Domu lub Klubu „Senior+”  i innych aktów wynikających z zapisów programu i przepisów ustawy o pomocy społecznej.

W zakresie funkcjonowania Dziennych Domów i Klubów „Senior +” utworzonych w edycjach 2015-2019 Programu w czasie epidemii, obowiązują  w dalszym ciągu rekomendacje z 22 października 2020 r. zamieszczone na stronie www.senior.gov.pl. Proszę o bieżące śledzenie zamieszczanych informacji i komunikatów na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Przypominamy, że w województwie łódzkim, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacją lokalną związaną z Covid-19 (wskazanych w poleceniu Wojewody Łódzkiego nr ZRPS-III.042.144.2020 z 27 października 2020 r.) - wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast oraz starostowie mogą dokonać czasowego zawieszania działalności placówek wsparcia dziennego, w tym ośrodków wsparcia typu „Senior+”.