Aktualności
MALUCH + 2021 Zapraszamy do składania ofert (25 sierpnia 2020)
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 29 lipca 2019 r. ogłoszona została kolejna edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Programie Maluch + 2021, z treścią którego należy się zapoznać: (link: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2024).

Na stronie internetowej zamieszczone zostały również przykładowe pytania i odpowiedzi do programu (link: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-maluch-2021).

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Podmioty zainteresowane udziałem w Programie Maluch + 2021 prosimy o:
 • dokładne zapoznanie się z założeniami Programu,
 • przemyślane składanie ofert.


Program „ MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
 • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
 • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem środków z edycji 2020 lub wcześniejszych, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Dofinansowanie w ramach modułu nie dotyczy miejsc dotowanych przez jst w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst;
 • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc. W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie;
 • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.


W celu zgłoszenia się do konkursu należy kompletnie wypełnić odpowiedni formularz oferty oraz załączniki wymagane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć w następujących terminach:
 • moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.,
 • moduły 2,3,4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

w formie papierowej (osobiście lub pocztą tradycyjną) lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany, opieczętowany skan dokumentu/ów).

Formę papierową należy nadesłać lub doręczyć na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź (liczy się data wpływu do Urzędu).

Formę elektroniczną można wysłać na adres skrzynki ePUAP: /lodzuw/skrytka (liczy się data wpływu do Urzędu).

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom prywatnym.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, następujących terminach:
Moduł 1a – do 27 listopada 2020 r.,
Moduły 2,3, 4 – do 15 stycznia 2021 r.

Wymagana dokumentacja:

Dokumentem pozwalającym na udział w konkursie jest kompletnie wypełniony formularz oferty zgodnie z opisem tabel/rubryk, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, złożony wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w pkt 7.2.2. Programu w formie pisemnej lub przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP poprzez profil należący do osoby składającej ofertę lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu (wskazanej w ofercie).

W ramach modułu 1a i 1b złożyć należny:
 • Ofertę konkursową dla jst „Maluch +” 2021 - załącznik 1a lub 1b do Programu,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna,
 • Plan kosztów dla modułu 1a lub 1b,
 • Program inwestycji (w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – załącznik nr 10 do Programu lub
 • Opis realizacji zadania (w przypadku oferty dotyczącej wykonywania prac remontowych),
 • Oświadczenie o braku utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej – załącznik nr 11 do Programu (tylko dla modułu 1a)
 • dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowanie wprowadzenia w 2021 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki (tylko dla modułu 1b),
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu.


W ramach modułu 2 złożyć należny:
 • Ofertę konkursową dla jst „Maluch +” 2021 - załącznik 2 do Programu,
 • Plan kosztów dla modułu 2,
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (na dzień składania oferty – wszystkie instytucje) – do pobrania z rejestru; wyciąg nie jest wymagany od gmin, które nie ukończyły jeszcze zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki w ramach Maluch + 2020 i na ich terenie nie ma instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez podmioty prywatne,
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych przez gminę dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2020 r. - załącznik nr 12 do Programu,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu.


W przypadku podpisywania dokumentów konkursowych przez inną osobę niż wójt, burmistrz, prezydent miasta - proszę o dołączenie stosownego upoważnienia do podpisywania przez tą osobę dokumentów w zakresie Programu „Maluch +” 2021 – dotyczy modułu 1a, 1b i 2 .

W ramach modułu 3 złożyć należny:
 • Ofertę konkursową „Maluch +” 2021 - załącznik 3 do Programu,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna,
 • Plan kosztów dla modułu 3,
 • Program inwestycji (w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – załącznik nr 10 do Programu lub
 • Opis realizacji zadania (w przypadku oferty dotyczącej wykonywania prac remontowych),
 • W przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący – umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią,
 • W przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący – umowa (porozumienie) współpracy z pracodawcą,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotycząca ochrony danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie – załącznik nr 28 do Programu (dotyczy tylko ofert składanych przez osoby fizyczne),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Łódzkiego w związku z uczestnictwem w Programie,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu.


W ramach modułu 4 :
 • Ofertę konkursową dla jst „Maluch +” 2021 - załącznik 4 do Programu,
 • W przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący – umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią,
 • W przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący – umowa (porozumienie) współpracy z pracodawcą,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotycząca ochrony danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie – załącznik nr 28 do Programu (dotyczy tylko ofert składanych przez osoby fizyczne),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Łódzkiego w związku z uczestnictwem w Programie,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu.


Druki w programie Excel zawierają ustawione formuły, dlatego nie należy ich usuwać, ani modyfikować.

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje ponadto, że oferty będą oceniane, przez specjalnie w tym celu powołany Zespół, według jednolitych zasad, określonych dla wszystkich oferentów.

W przypadku stwierdzenia w ofercie oraz w wymaganych załącznikach braków lub błędów, wojewoda poinformuje o nich oferenta i wezwie do poprawienia oferty we wskazanym zakresie i terminie pod rygorem odrzucenia oferty przy czym:
  - oferta może być skorygowana, uzupełniona lub mogą być dokonane wyjaśnienia na wezwanie wojewody,
  - oferta może być skorygowana lub uzupełniona jeden raz na prośbę oferenta,
  - wojewoda informuje oferenta i wzywa do korekty, uzupełnień lub wyjaśnień drogą mailową na adres poczty elektronicznej podanej w ofercie konkursowej,
  - korekty, uzupełnienia i wyjaśnienia mogą być dokonywane wyłącznie przez oferenta lub przez osobę upoważnioną w ofercie do dokonywania tych czynności,
  - korekcie/uzupełnianiu podlegają: oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe, brak załączników wymaganych przez wojewodę, ujęte w planie kosztów wydatki niekwalifikowalne, kody terytorialne gmin, złożenie Programu inwestycji zamiast opisu realizacji zadania i na odwrót.


  Do doręczania skorygowanych/uzupełnianych ofertę stosuje się te same zasady co do pierwotnego składania ofert. Datą złożenia skorygowanej/uzupełnionej oferty jest data wpływu do Urzędu.

  Oferty należy składać zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 7 Programu. Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajduje się w pkt.: 5.3. i 5.5 Programu.

  Uwaga zmiana !!! - w ofertach nie należy wykazywać kosztów (wydatków – jst) związanych z przygotowywaniem wyżywienia (zakup produktów, usługa cateringowa), jak i wynagrodzenia personelu zajmującego się przygotowywaniem wyżywienia).

  Informujemy, że w dniu 27 sierpnia br. o godz. 10.00 w sali teatralno – widowiskowej MCK PGE Giganci Mocy w Bełchatowie przy placu Narutowicza 3 odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Maluch + 2021.

  Dodatkowych informacji w zakresie Programu „Maluch +” 2021 udzielają:

  Marta Kaźmierczak – Zastępca Kierownika Oddziału do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 56,
  Ewa Rembowska – inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 21,
  Anna Zając - główny specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 21,
  Anna Skarwinkiewicz - starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 52,
  Małgorzata Galanek - starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 52.
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi