Aktualności
Sprawozdania z realizacji Edycji 2019 Programu wieloletniego "Senior+" (16 stycznia 2020)
 1. Zgodnie z zapisami zawartymi w części IV.3 pkt 4 ppkt 6 i części IX pkt 1-3 Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz treścią § 10, § 6 umów o dofinansowanie zadania, termin na złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania upływa 30 stycznia 2020 r. Wobec powyższego wszystkie JST proszone są o sporządzenie ww. sprawozdania według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w Edycji 2019.
  Zgodnie z zapisami programu część IX. MONITORING PROGRAMU, warunkami konkursu oraz zawartymi umowami roczne sprawozdanie z realizacji Programu przekazuje wojewodzie, w formie papierowej i elektronicznej, odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie końcowe powinno być również kontrasygnowane przez skarbnika.
 2. Termin na złożenie sprawozdania z trwałości realizacji zadania za rok ubiegły upływa 30 stycznia 2020 r.**
 3. Ważne: Począwszy od Edycji 2019 Programu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło możliwość wypełnienia, wydrukowania i złożenia sprawozdania końcowego i sprawozdania z trwałości realizacji zadania Generatorze ofert. W plikach do pobrania: instrukcja dla JST, przekazana przez Departament Polityki Senioralnej. Po złożeniu sprawozdania w systemie można je wydrukować z generatora, podpisać, opatrzyć pieczęciami i przesłać na adres:

 4. Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

  Loginy i hasła do panelu zostały przesłane na adresy e-mail wskazane we wnioskach w polu e-mail w danych oferenta w I części oferty*.
  Proszę zwracać uwagę na to, której Edycji Programu sporządzane sprawozdanie dotyczy.

 5. Sprawozdania z trwałości realizacji zadania publicznego za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. muszą odnosić się do umów zawieranych w ramach poszczególnych Edycji Programu**.
 6. Sprawozdania (w wersji papierowej) dotyczące realizacji zadania MODUŁ 1 i MODUŁ 2 - należy składać na adres : Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź lub w sekretariacie pok. Nr 402 p. IV, a w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka (także w wersji edytowalnej).


Kontakt telefoniczny:

Moduł 1 - 42 664 10 93, 42 664 20 69
Moduł 2 - 42 664 20 07 lub 20-60.

* - Ewentualny problem z ustaleniem loginu i hasła przez JST, często wynika z faktu, że JST przy składaniu oferty podało e-maila ogólnego urzędu. Hasła były wtedy wysyłane ze skrzynki mailowej firmy obsługującej generator, czyli @hostlab.pl, a nie @mrpips.gov.pl. Proszę zatem odszukać właściwy e-mail przesłany około 14 stycznia 2019r.

** - Przystępując do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, gmina zawiera umowę (porozumienie) o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, dla modułu I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”, bądź dla modułu II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”, niezależnie od edycji programu.

Zgodnie z treścią każdej z umów, niezależnie od tego, w którym roku zostały zawarte, i którego modułu dotyczą, „Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu.” Ponadto, „W okresie kolejnych 3 lat Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawiania Zleceniodawcy do dnia 30 stycznia każdego roku za rok ubiegły rocznych sprawozdań z trwałości realizacji zadania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy/porozumienia.”

Jeżeli zatem placówka została utworzona w edycji 2015 programu i w kolejnych latach przystępowała do Programu to, jednostka składa sprawozdanie z trwałości w wyniku realizacji zadania, zgodnie z umową zawartą w 2015 roku, za następujące okresy:

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.


Treść programu oraz wszelkie informacje o programie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa: www.senior.gov.pl. Proszę na bieżąco śledzić zakładkę: Pytania i odpowiedzi.