Aktualności
Nabór ofert w ramach Modułu 4 Programu Maluch + 2020 (9 grudnia 2019)
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 6 grudnia 2019 r. ogłoszony został dodatkowy nabór w ramach przywróconego modułu 4 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Programie, z treścią którego należy się zapoznać: (link: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4 ).

Podmioty zainteresowane udziałem w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 Moduł 4, zwanym dalej „Programem” prosimy o:
 • dokładne zapoznanie się z założeniami Programu,
 • przemyślane składanie ofert.


Aby zgłosić się do konkursu należy kompletnie wypełnić formularz oferty oraz załączniki, również te wymagane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 10 stycznia 2020 r., w formie papierowej (osobiście lub pocztą tradycyjną) lub elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP (podpisany, opieczętowany skan dokumentu/ów) poprzez profil należący do osoby składającej ofertę lub uprawnionej do reprezentowania podmiotu (wskazanej w ofercie).

Formę papierową należy nadesłać lub doręczyć na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź (liczy się data wpływu do Urzędu).

Formę elektroniczną można wysłać na adres skrzynki ePUAP: /lodzuw/skrytka (liczy się data wpływu do Urzędu).

Wymagana dokumentacja:

W ramach modułu 4 złożyć należny:
 • Oferta konkursowa „Maluch +” 2020 – moduł 4,
 • plan kosztów dla modułu 4,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu,
 • dwie zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy osób fizycznych).


Druki w programie Excel zawierają ustawione formuły, dlatego nie należy ich usuwać, ani modyfikować.

Oferta i plan kosztów muszą być ze sobą spójne w zakresie wskazywanych nazw instytucji, terminu realizacji zadania i kosztów (spójność kosztów wyliczamy stosując następujący wzór: miesięczny koszt f-cjonowania x liczba miesięcy x liczba miejsc).

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje ponadto, że oferty będą oceniane, przez specjalnie w tym celu powołany Zespół, według jednolitych zasad, określonych dla wszystkich oferentów.

W przypadku stwierdzenia w ofercie oraz w wymaganych załącznikach braków lub błędów, wojewoda poinformuje o nich oferenta i wezwie do poprawienia oferty we wskazanym zakresie i terminie pod rygorem odrzucenia oferty przy czym:
 • oferta może być skorygowana, uzupełniona lub mogą być dokonane wyjaśnienia na wezwanie wojewody,
 • oferta może być skorygowana lub uzupełniona jeden raz na prośbę oferenta,
 • wojewoda informuje oferenta i wzywa do korekty, uzupełnień lub wyjaśnień drogą mailową na adres poczty elektronicznej podanej w ofercie konkursowej,
 • korekty, uzupełnienia i wyjaśnienia mogą być dokonywane wyłącznie przez oferenta lub przez osobę upoważnioną w ofercie do dokonywania tych czynności,
 • korekcie/uzupełnianiu podlegają: oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe, brak załączników wymaganych przez wojewodę, ujęte w planie kosztów wydatki niekwalifikowalne, kody terytorialne gmin, niespójności oferty wynikające z zapisów w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych czy wykazie dziennych opiekunów

 • Skorygowaną/uzupełnioną ofertę należy przesłać/doręczyć w wersji papierowej na adres Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w terminie wskazanym przez wojewodę, pod rygorem odrzucenia oferty. Skorygowaną/uzupełnioną ofertę można także wysłać na adres skrzynki ePUAP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Liczy się data wpływu skorygowanej/uzupełnionej oferty do Urzędu.

  Oferty należy składać zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 7 Programu. Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajduje się w pkt.: 5.3. i 5.5 Programu.

  Dodatkowych informacji w zakresie Programu „Maluch +” 2020 (od 12 grudnia 2020 r.) udzielają:

  Marta Kaźmierczak– Zastępca Kierownika Oddziału do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 26,
  Ewa Rembowska– inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 26,
  Anna Skarwinkiewicz– starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 52.
  Małgorzata Galanek - starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 21