Aktualności
Edycja 2020 programu „Senior +”. Rusza nabór ofert. (26 listopada 2019)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej http://senior.gov.pl/aktualnosci zamieściło komunikat o nowej edycji programu "Senior+".

Od 25 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu "Senior +", w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zaplanowano 80 mln złotych.

Dokumenty można składać w Generatorze Ofert do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów "Senior +". W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu "Senior +" można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie "Senior +" może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.

Ogłoszenie oraz warunki konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej m.in. pod adresem: seniorplus2020.mpips.gov.pl/.
Zgłaszanie ofert - termin i wyjaśnienia

Ofertę należy wypełnić i złożyć w Generatorze Ofert seniorplus2020.mpips.gov.pl/., dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. , w terminie do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16:00.
Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami - przesłać w wersji papierowej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. WAŻNE:
 1. termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 7 stycznia 2020 r. o godz. 24:00 (data stempla pocztowego),
 2. termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 7 stycznia 2020 r. (w godzinach pracy urzędów).


W województwie łódzkim, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny przesłać, z zachowaniem ww. terminów wynikających z ogłoszenia o konkursie, złożone w generatorze oferty, wydrukowane i podpisane przez osoby uprawnione wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem "Konkurs Senior + Edycja 2020" na adres:
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź,

 • lub

 • złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101)

 • albo

 • w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka. Oferta w wersji elektronicznej (opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej. W takim przypadku prosimy wersję papierową oferty z właściwymi podpisami i pieczęciami oraz kontrasygnatą skarbnika także przekazać do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.


Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią programu, ogłoszenia i warunkami składania ofert. Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia podpisów i właściwych pieczęci osób uprawnionych do składania ofert, w tym: pieczęci jednostki samorządu terytorialnego składającej ofertę (Gmina/Miasto/Powiat) oraz kontrasygnaty skarbnika. Ponadto, prosimy o zamieszczanie w dokumentach dat, w tym daty sporządzenia oferty.

Informujemy, że na stronie internetowej Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:
 • do 2 grudnia 2019 r., zostanie (zgodnie z częścią IV pkt 7 ppkt 3 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert) ogłoszony aktualny wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący na terenie województwa łódzkiego) oraz wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (zmodyfikowany na potrzeby województwa łódzkiego). Zamieszczona zostanie również informacja o ewentualnej konieczności załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym w odniesieniu do Modułu 1.
 • do 28 lutego 2020 r., zamieszczone zostaną wzory obowiązujących na terenie województwa łódzkiego pozostałych dokumentów wymienionych w części IX ogłoszenia, w tym umów o realizację zadania publicznego.

WAŻNE.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt., w godz. 9:00 - 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 47.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej pod numerami telefonów: 42 664 20 07, 42 664 20 60 lub 20 27, a w przypadku ofert, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1) pod numerem telefonu: (042) 664 10 93.

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego do składania ofert w konkursie.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KOMUNIKATU DOTYCZĄCEGO OGŁOSZENIA O NABORZE OFERT (29 listopada 2019 r.)

Poniżej zamieszczamy obowiązujące na terenie województwa łódzkiego załączniki do składanych ofert konkursowych:
 • wzór formularza programu inwestycji,
 • wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT uzupełniony o numer konta.
 • Informację uzupełniającą do wypełnienie ww. dokumentów.


Ponadto, informujemy o konieczności załączenia do oferty składanej w ramach Modułu 1 kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym.