Aktualności
Wręczenie nagród i wyróżnień Ministra Rodziny, i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019. (25 listopada 2019)
WYRÓŻNIENIE ZESPOŁOWE

Zespół Pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet Przewlekle Psychicznie Chorych w Dąbrowie: Pani Aldona Świderek (dyrektor), Pan Witold Wiśniewski, Pani Jolanta Łyszkowicz, Pani Monika Nockowska, Pani Aneta Toma- szewska, Pani Arletta Słaby, Pani Elżbieta Wojciechowska, Pan Andrzej Tylak, Pan Czesław Gabryszewski, Pan Jan Chromiński, Pan Sławomir Banaszkiewicz — za podejmowanie niekonwencjonalnych, nowatorskich i wykraczających poza wymaga- ne standardy działań na rzecz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie — kobiet chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektu- alnie oraz integrowanie różnorodnych podmiotów lokalnych i społeczności lokalnej wokół działań aktywizujących osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie jest nowoczesną placówką dla 90 kobiet chorych psychicznie. Spektrum zaburzeń psychicznych jest bardzo duże (schizofrenia, psychozy, depresje, encefalopatie), a jeszcze większa liczba odsłon choroby i jej konsekwencji.

Kobiety te, zanim trafiły do placówki, były w sytuacji upośledzającej je na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, oraz przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeństwa. Ich życie oznaczało nieustanną konfrontację z problemami w codziennym funkcjonowaniu. Były postrzegane jako obciążenie dla społeczeństwa, które często widziało tylko koszty, jakie ponosi w związku z ich obecnością .

Dlatego zespół pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie na nowo pobudza marzenia, ambicje oraz uzasadnia potrzebę działania. Przełamuje roszczeniowe nastawienie do życia, wyuczoną bezradność oraz niską aktywność, z którymi do placówki trafiają podopieczne. Dostrzega potrzebę programów i środków, działań, które pozwolą funkcjonować jego Mieszkankom ze świadomością tego, że „można inaczej”, że „mogą i potra- fią”, że „mają prawo”. Wkłada ogromny wysiłek na rzecz aktywizacji spo- łecznej swoich podopiecznych; dąży do stworzenia godnych warunków życia, struktur pomocy i ochrony prawnej; poszukuje dróg poznania ich potencjału fizycznego, psychicznego i duchowego.

Metody pracy, w oparciu o które pracuje zespół pracowników tego Domu, daleko wykraczają poza wymagane standardy. Dają Mieszkankom poczucie niezależności, współżycia i współdziałania z ludźmi, rozwijają odwagę społeczną, dają poczucie równoprawnego statusu społecznego.

Zespół pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, w swo- ich działaniach nie ogranicza się jednak tylko do obszaru samej placów- ki. Obejmuje nimi również środowisko lokalne, które od lat aktywnie współuczestniczy w życiu domu. Jest to bardzo ważne, przede wszystkim dlatego, że okalające Dom wsie są oddalone od aglomeracji miejskich o kilkanaście, czy kilkadziesiąt kilometrów. Większość mieszkańców sta- nowią ludzie starsi, samotni. Dla nich, gdyby nie inicjatywy DPS w Dąbro- wie, udział chociażby w życiu kulturalnym byłby utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Ta inicjatywa obejmuje także dzieci i młodzież, gdzie najważniejszy jest aspekt wychowawczy. Doskonali bowiem w młodych ludziach umiejęt- ność bycia w towarzystwie osób niepełnosprawnych; pokazuje i uczy, że mają te same prawa, tę samą godność, co wszyscy. Powyższa integracja ma zasięg edukacyjny i społeczny.

Dodatkowo, mając wieloletnie doświadczenie, znajomość problemu i lokalnych potrzeb (gmina, powiat) dyrektor i zespół pracowników DPS w Dąbrowie czyni starania o pozyskanie środków unijnych na organizację mieszkań chronionych. Na bazie starego, zdewastowanego budynku, 2020 powstaną 3 mieszkania, które będą przestrzenią niezależnego życia, alternatywą dla mieszkania w DPS, dla 9 niepełnosprawnych osób.