Aktualności
Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” (30 sierpnia 2019)
Szanowni Państwo,
w dniu 29 sierpnia 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019".
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny w terminie 5 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do 5 września br. złożyć "Oświadczenie o przyjęciu", według załączonych wzorów.

Oświadczenie to należy przekazać w formie podpisanego skanu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: /lodzuw/skrytka (liczy się data wpływu do Urzędu).

Wypełniając oświadczenie proszę o:
 • zapoznanie się z tabelami zawierającymi rozstrzygnięcie konkursu (pliki poniżej),
 • użycie prawidłowej pieczęci w nagłówku oświadczenia - beneficjentem Programu jest miasto/gmina (asystent rodziny) lub powiat (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej),
 • złożenie podpisów przez osoby uprawnione - Wójt/Burmistrz/Prezydent oraz Skarbnik, natomiast w przypadku oświadczenia na koordynatora Starosta i inny Członek Zarządu Powiatu oraz Skarbnik. W przypadku podpisania dokumentu przez inne osoby, bezwzględnie należy dołączyć upoważnienie, z treści którego jednoznacznie wynika takie uprawnienie.
  1. Asystent rodziny:
   • osoba działająca z upoważnienia Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta Miasta musi posiadać upoważnienie zawierające art 46 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym,
   • osoba działająca z upoważnienia Skarbnika Gminy musi posiadać upoważnienie zawierające art 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Upoważnienie winno być sporządzone przez Skarbnika Gminy dla osoby Go zastępującej.
  2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:
   • Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Upoważnienie winno zawierać art 48 ust. 1-2 ustawy o samorządzie powiatowym,
   • osoba działająca z upoważnienia Skarbnika Powiatu musi posiadać upoważnienie zawierające art 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym. Upoważnienie winno być sporządzone przez Skarbnika Powiatu dla osoby Go zastępującej.


  Niezłożenie oświadczenia w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z Programu.

  Sprawę prowadzą pracownicy Oddziału do Spraw Rodziny Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Pani Milena Herman starszy specjalista tel. 42 664 20 21, Pani Marta Kaźmierczak - p.o. Kierownika Oddziału.
Handel ludźmi