Aktualności
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (17 lipca 2019)
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje, że 17 lipca 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019".

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem". W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jedynie na zlecenie samorządu po uzyskaniu dotacji przez samorząd.

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać wydatki kwalifikowane z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na punkt nr 7 Programu : "Nie podlegają dofinansowaniu koszty delegacji, dojazdu, koszty wyposażenia miejsca pracy, nagród, dodatkowych wynagrodzeń rocznych ("trzynaste pensje"), premii niestanowiących stałego elementu wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia, tj. składki leżące po stronie pracodawcy"


Zapraszamy do składania zapotrzebowania na środki finansowe w ramach ww. Programu.

Zapotrzebowanie, które stanowi załączniki nr 1 ( załącznik nr 1 dla gmin i załącznik nr 1 dla powiatów) należy składać w formie zarówno papierowej jak i elektronicznej:
  • zapotrzebowanie w wersji elektronicznej proszę składać za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
  • zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym na adres:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Żeromskiego 87; 90-502 Łódź z dopiskiem na kopercie "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" w terminie 7 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Termin uznaje się również za zachowany, jeżeli podmiot złoży zapotrzebowanie w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Uwaga:
Zapotrzebowanie zgodnie z Programem musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku osób upoważnionych należy dołączyć pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem). Dokumenty winny być opatrzone we wskazanym miejscu pieczątką Gminy/Powiatu.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Mileną Herman - starszym specjalistą w Oddziale do Spraw Rodziny Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - tel. 42 664 20 26 (21).
Pliki do pobrania:
Handel ludźmi