Aktualności
Wyniki dodatkowego naboru ofert. (15 maja 2019)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił na stronie internetowej w dniu 9 maja 2019 r. wyniki dodatkowego naboru ofert w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” Edycja 2019.

Pełne wyniki dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie poświęconej seniorom http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/432

W województwie łódzkim do dodatkowego naboru ofert konkursowych przystąpiły 4 jednostki samorządu terytorialnego w ramach modułu 1. Ministerstwo zakwalifikowało do Programu wszystkie jednostki na ogólną kwotę 541.839,74 zł. W województwie łódzkim (dzięki dofinansowaniu w ramach Programu) mają powstać kolejne nowe placówki typu „Senior+” dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ tworzone przez:

  • Powiat Łowicki - Dzienny Dom „Senior+ na 30 miejsc,
  • Gminę Galewice – Klub „Senior+ na 25 miejsc,
  • Gminę Czarnocin – Klub „Senior+” na 10 miejsc,
  • Gminę Żelechlinek – Klub „Senior+” na 10 miejsc.


Warunkiem niezbędnym do otrzymania przyznanej i zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia kwoty dofinansowania jest złożenie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oświadczenia o przyjęciu dotacji (część VI Programu). Termin złożenia ww. oświadczenia upływa w dniu 19 maja 2019 r.

Jednostki, które jeszcze nie dostarczyły oświadczeń o przyjęciu dotacji lub przekazały błędnie wypełnione formularze, proszone są o dostarczenie przedmiotowego oświadczenia (według załączonego wzoru) do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź do 19 maja 2019 r.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się (zgodnie z zapisami Programu) datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną (osobę/osoby upoważnione tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta oraz skarbnika-kontrasygnata) na adres mailowy urzędu (adres e-mail Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej: oraz ). W takim przypadku oryginał oświadczenia należy dostarczyć/dosłać na wskazany wyżej adres.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem dotyczącym wypełniania formularza oświadczenia i w polu nazwa zadania wpisać pełną jego nazwę (jak w ofercie) tj.:

„Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” ;
lub
„Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+”.


W odniesieniu do §, w polach (…. zł), które Państwa nie dotyczą należy wpisać „0,00 zł” lub „nie dotyczy” albo przekreślić wiersz niemający zastosowania w przypadku Państwa jednostki.

Jednostki samorządu terytorialnego, które złożyły ofertę w module I mogą całość przyznanej przez Ministerstwo dotacji ująć w § 6330 (gminy) lub 6430 (dla powiatu). W innym przypadku trzeba mieć świadomość, że nie będzie możliwości w trakcie realizacji zadania przenoszenia rodzaju kosztów pomiędzy paragrafami dotacyjnymi 2030 lub 2130 a 6330 lub 6430. Pragnę przypomnieć, że § 2030 dotyczy gmin, a § 2130 - powiatu.
Handel ludźmi