Aktualności
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU MALUCH PLUS 2019 – wszystkie moduły. (28 lutego 2019)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 27 lutego 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa, ogłosił wyniki konkursu Maluch plus 2019 oraz poinformował wojewodów o źródłach finansowania poszczególnych modułów.

W związku z powyższym, Wojewoda Łódzki informuje, że dofinansowanie zostało przyznane dla wszystkich beneficjentów, których oferty zostały zakwalifikowane przez Zespół do spraw oceny ofert składanych w ramach opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” do dalszego postępowania konkursowego.

Wysokość przyznanego w 2019 roku dla województwa łódzkiego dofinansowania w ramach Programu Maluch plus wynosi 21 721 580,00 zł.

Zaznaczyć trzeba, że beneficjentom modułów 1a, 1b oraz 3 przyznano dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na środki dofinansowania do tworzenia miejsc opieki. Wysokość przyznanego pełnego dofinansowania do tworzenia nowych miejsc opieki w module 1a i 1b wynikała z zasad edycji 2019, natomiast w module 3 - dofinansowanie w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dotacji otrzymały instytucje, którym Minister przyznał punkty w zakresie 1,760 – 2,842. Podziału dokonano z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w pkt. 8.8. Programu. Liczba uzyskanych punktów przez poszczególne instytucje z województwa łódzkiego w module 3 została zamieszczona w ogłoszeniu Ministra na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019 w załączniku nr 4.

Środki na dofinansowanie realizacji zadań, przyznane dla województwa łódzkiego w ramach:
 • modułu 1a pochodzą z Funduszu Pracy,
 • modułu 1b pochodzą z Funduszu Pracy,
 • modułu 2 pochodzą z rezerwy celowej,
 • modułu 3 pochodzą z Funduszu Pracy i rezerwy celowej,
 • modułu 4 pochodzą z rezerwy celowej.


Zaznaczyć należy, że dla modułu 3 przyjęto następujący sposób określenia źródła dofinansowania: instytucjom z terenu gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia powyżej 5,5% przypisano środki z Funduszu Pracy, instytucjom z gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia poniżej 5,5% – rezerwę celową, a dla instytucji z gmin, leżących w powiatach ze stopą bezrobocia równą 5,5% – zarówno środki z Funduszu Pracy i rezerwy celowej.

Podział środków dla województwa łódzkiego na poszczególnych beneficjentów Programu Maluch plus 2019 ze wskazaniem źródeł finansowania znajduje się w plikach poniżej.

W związku z przyznaniem gminom z terenu województwa łódzkiego w module 1a i 1b dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, informuję, że środki te stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego. Ujęcie środków z Funduszu Pracy uzyskanych w ramach Programu Maluch plus w budżecie jednostki samorządu terytorialnego umożliwia art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

UWAGA !!! W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych, od ogłoszenia przez Ministra wyników, dostarczyć do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków z Funduszu Pracy na formularzu stanowiącym załącznik do Programu, właściwym dla danej grupy beneficjentów (wzory oświadczeń dla gmin i podmiotów prywatnych w plikach poniżej); w przypadku uzyskania przez beneficjenta z modułu 3 dofinansowania z dwóch źródeł, tj. z rezerwy celowej i Funduszu Pracy, jest on zobowiązany do złożenia dwóch odrębnych oświadczeń o przyjęciu dotacji i środków z Funduszu Pracy.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do 8 marca 2019 r. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do urzędu (doręczenie osobiste, wysyłka poprzez e-PUAP). Ww. dokumenty należy dostarczyć w wersji papierowej na adres:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 87
90-502 Łódź


lub tylko w wersji elektronicznej na adres skrzynki ePUAP /lodzuw/skrytka.

W sytuacji, gdy beneficjent nie złoży oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie do 8 marca 2019 r., wojewoda podejmie decyzję o wykluczeniu go z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym (pkt. 6.1.6. Programu).

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji w formie pisemnej (pkt. 6.1.7. Programu) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazany powyżej.

Obowiązkiem dla podmiotów realizujących Program Maluch + 2019 moduł 3 i 4 (podmioty prywatne) wskazanym w pkt. 6.2.1. jest konieczność poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanego dofinansowania na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, niezwłocznie po ogłoszeniu przez Ministra wyników konkursu lub w pierwszym możliwym terminie, jeśli instytucja zostanie utworzona w terminie późniejszym. Powinno to być potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi). Dokument, o którym mowa powyżej beneficjent Programu będzie obowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy z wojewodą.

Wszystkie wymagane do podpisania umowy druki zostaną przesłane beneficjentom Programu Maluch + 2019 na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej.

W razie wątpliwości co do sposobu wypełnienia oświadczeń o przyjęciu dotacji, proszę o kontaktowanie się z pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Oddziału Do Spraw Rodziny: Martą Kaźmierczak, Karoliną Michalak, Urszulą Wesołowska Magdaleną Biłek pod nr telefonu 42) 664 20 21/26/52

Pliki do pobrania:

 1. Wyniki dla modułu 1a Maluch + 2019
 2. Wyniki dla modułu 1b Maluch + 2019
 3. Wyniki dla modułu 2 Maluch + 2019
 4. Wyniki dla modułu 3 Maluch + 2019
 5. Wyniki dla modułu 4 Maluch + 2019
 6. moduł 1a - oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Pracy
 7. moduł 1b - oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Pracy
 8. moduł 2 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
 9. moduł 3 - oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Pracy
 10. moduł 3 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
 11. moduł 4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji
 12. dla modułu 3 i 4 – informacja dla rodziców – obowiązek