Aktualności
Zapraszamy do składania ofert w ramach Programu Maluch + 2019 (3 grudnia 2018)
Podmioty zainteresowane udziałem w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019, zwanym dalej „Programem” - konkurs „Maluch +” 2019 prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się z założeniami Programu z uwagi na fakt, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło szereg zmian w stosunku do zapisów programu z lat ubiegłych ( nowe obowiązki/uprawnienia beneficjentów, nowy sposób obniżania opłaty rodzicom za korzystanie z opieki instytucji, zmieniony katalog kosztów kwalifikowalnych),
 • przemyślane składanie ofert.


Aby zgłosić się do konkursu należy kompletnie wypełnić odpowiedni formularz oferty oraz załączniki wymagane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 28 grudnia 2018 r., w formie papierowej (osobiście lub pocztą tradycyjną) lub elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP. Wskazany termin dotyczy wszystkich modułów.

Formę papierową należy nadesłać lub doręczyć na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź (liczy się data wpływu do Urzędu).

Formę elektroniczną można wysłać na adres skrzynki ePUAP: /lodzuw/skrytka

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:
 1. w ramach modułu 1a i 1b (jednostki samorządu terytorialnego; utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania):

 2. - załącznik nr 1a lub 1b - Oferta konkursowa „Maluch +” 2019
  - plan kosztów dla modułu 1a/1b
  - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu
  - (w przypadku oferty dotyczącej inwestycji) program inwestycji – załącznik nr 10 do Programu,
  - w przypadku oferty dotyczącej wykonywania prac remontowych – opis realizacji zadania,
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w który będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna,
  - w przypadku modułu 1a: oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej – złącznik nr 11 do Programu,
  - w przypadku modułu 1b: dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2019 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
  • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub,
  • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki);


  W przypadku podpisywania dokumentów konkursowych przez inną osobę niż wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa - proszę o dołączenie stosownego upoważnienia do podpisywania przez tą osobę dokumentów w zakresie Programu „Maluch +” 2019.
 3. w ramach modułu 2 (gminy; zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem Programu – wszystkie wcześniejsze edycje)


 4. - załącznik nr 2 - Oferta konkursowa „Maluch +” 2019
  - plan kosztów dla modułu 2
  - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu
  - oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2018 r. - załącznik nr 12 do Programu,
  - wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty)


  W przypadku podpisywania dokumentów konkursowych przez inną osobę niż wójt, burmistrz, prezydent miasta - proszę o dołączenie stosownego upoważnienia do podpisywania przez tą osobę dokumentów w zakresie Programu „Maluch +” 2019.
 5. w ramach modułu 3 (podmioty inne niż jst; utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania)


 6. - załącznik nr 3 - Oferta konkursowa „Maluch +” 2019
  - (w przypadku oferty dotyczącej inwestycji) program inwestycji – załącznik 10 do Programu,
  - w przypadku oferty dotyczącej wykonywania prac remontowych – opis realizacji zadania
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w który będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna
  - w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,
  - plan kosztów dla modułu 3
  - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu
  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 7. w ramach modułu 4 (podmioty inne niż jst; zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki)


 8. - załącznik nr 4 - Oferta konkursowa „Maluch +” 2019
  - plan kosztów dla modułu 4
  - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i założeniami Programu
  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  - w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią


Druki w programie Excel zawierają ustawione formuły, dlatego nie należy ich usuwać, ani modyfikować.

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje ponadto, że oferty będą oceniane, przez specjalnie w tym celu powołany Zespół, według jednolitych zasad, określonych dla wszystkich oferentów.

W przypadku stwierdzenia w ofercie oraz w wymaganych załącznikach braków lub błędów, wojewoda poinformuje o nich oferenta i wezwie do poprawienia oferty we wskazanym zakresie i terminie pod rygorem odrzucenia oferty przy czym:

 • oferta może być skorygowana, uzupełniona lub mogą być dokonane wyjaśnienia na wezwanie wojewody,
 • oferta może być skorygowana lub uzupełniona jeden raz na prośbę beneficjenta,
 • wojewoda informuje oferenta i wzywa do korekty, uzupełnień lub wyjaśnień drogą mailową na adres poczty elektronicznej podanej w ofercie konkursowej,
 • korekty, uzupełnienia i wyjaśnienia mogą być dokonywane wyłącznie przez oferenta lub przez osobę upoważniona w ofercie do dokonywania tych czynności,
 • korekcie/uzupełnianiu podlegają: oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe, brak załączników wymaganych przez wojewodę, ujęcie w planie kosztów wydatków niekwalifikowalnych, kody terytorialne gmin, liczba dzieci w rocznikach 1-2 w gminie wg GUS.


Skorygowaną/uzupełnioną ofertę należy przesłać/doręczyć w wersji papierowej na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w terminie wskazanym przez wojewodę, pod rygorem odrzucenia oferty. Skorygowaną/uzupełnioną ofertę można także wysłać na adres skrzynki ePUAP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Liczy się data wpływu skorygowanej/uzupełnionej oferty do Urzędu.

Oferty należy składać zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 7 Programu. Katalog kosztów kwalifikowalnych znajduje się w pkt.: 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. i 5.5 Programu.
Pliki do pobrania: