Aktualności
Apel Wojewody Łódzkiego w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2018/2019 (30 listopada 2018)

Szanowni Państwo,

zbliżający się sezon zimowy, a wraz z nim spadki temperatur skłaniają mnie, aby zwrócić się do Państwa z apelem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa łódzkiego, w szczególności osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku i innym, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie za sobą okres zimowy.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, pustostanów, piwnic, dworców komunikacji kolejowej i autobusowej oraz na terenach przyległych do mostów i wiaduktów. Nieodpowiednie warunki, brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Ponadto wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny uwagę należy zwrócić na osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Nieodzowne jest zatem skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji, które w ramach swoich zadań odpowiedzialne są za bezpieczeństwo i zdrowie ludności. Pragnę podkreślić rolę policji, straży miejskiej, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia. Ich współpraca i sprawna wymiana informacji, m.in. wspólne patrole, będą gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań.

Pamiętajcie Państwo także o istotnej roli organizacji pozarządowych, które oferują wsparcie w prowadzonych przez siebie schroniskach, noclegowniach, jadłodajniach i ogrzewalniach. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział podmiotów niepublicznych w zapewnieniu wsparcia socjalnego osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością jest szczególnie ważny.

Upowszechnienie, w miejscach użyteczności publicznej, informacji o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym, w szczególności o schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach, ułatwi potrzebującym dotarcie do poszukiwanych placówek. Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie województwa łódzkiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi → Strona główna → Struktura Wydziału → Rejestry i wykazy → Prowadzone rejestry → Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. Jednocześnie zachęcam Państwa do odwiedzania profilu Facebook Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, gdzie zamieszczane są informacje dotyczące pomocy osobom bezdomnym.

Pragnę również poinformować Państwa, że pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 987 (infolinia) dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji o formach pomocy dla osób bezdomnych, wskazując lokalizację najbliższych schronisk, jadłodajni, ogrzewalni czy placówek pomocy medycznej na terenie województwa łódzkiego. Z całodobowej infolinii mogą skorzystać nie tylko osoby bezdomne, ale każdy, kto posiada wiedzę o osobach potrzebujących pomocy, także tej związanej z wykluczeniem społecznym.

Jestem przekonany, że wspólne działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, służb porządkowych oraz organizacji pozarządowych, a także indywidualna wrażliwość wszystkich Państwa pozwoli wesprzeć w czasie nadchodzącej tegorocznej zimy osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.


łączę wyrazy szacunku i poważania

WOJEWODA ŁÓDZKI

Zbigniew Rau