Aktualności
Nabór ofert konkursowych „Senior+” Edycja 2019 (27 listopada 2018)
W dniu 26 listopada 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, Edycja w 2019 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu "Senior+”: Dziennych Domów i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w poprzednich edycjach programu. W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów tj. nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2019 roku. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

W Module 1 dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +” .
 • W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych dotacji
 • Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji.

Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy lub remontu już istniejących pomieszczeń lub budynku. Nie ma możliwości w ramach Programu, objęcia wydatków związanych z budową nowych obiektów przeznaczonych na placówki oraz zakupem nieruchomości. Kwestie związane z kwalifikowalnością kosztów wynikają przepisów prawa, zapisów Programu (m.in. w części IV i VI) oraz ogłoszenia o konkursie (w szczególności: części III).

W module 2 - dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek typu „Senior+”. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.
 • Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania
 • Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie

W ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach edycji 2019 programu.

Ogłoszenie oraz warunki konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej m.in. pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-plus-na-lata-2015-2020 oraz www.senior.gov.pl/

Zgłaszanie ofert - termin i wyjaśnienia

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.


Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Po wydrukowaniu, podpisaniu przez osoby upoważnione i opieczętowaniu przesłać wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego urzędu wojewódzkiego.

W województwie łódzkim, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny nie później niż 4 stycznia 2019 r. przesyłać wypełnione i złożone w generatorze oferty podpisane przez osoby uprawnione wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem „Konkurs Senior + Edycja 2019” :
 • w postaci papierowej listem poleconym na adres Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź, lub
 • złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101)
 • albo
 • w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka. Oferta w wersji elektronicznej (opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.


Terminy dotyczące składania ofert:
 1. W generatorze ofert, upływa 4 stycznia o godzinie. 16:00.
 2. W formie papierowej, upływa 4 stycznia o godzinie 24:00 (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Przez ePUAP, upływa 4 stycznia (w godzinach pracy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi tj. o godzinie 16:00).


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią programu, ogłoszenia i warunkami składania ofert. Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia podpisów i właściwych pieczęci osób uprawnionych do składania ofert, w tym: pieczęci jednostki samorządu terytorialnego składającej ofertę (Gmina/Miasto/Powiat) oraz kontrasygnaty skarbnika. Ponadto, prosimy o zamieszczanie w dokumentach dat, w tym daty sporządzenia oferty.

Informujemy, że na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:
 • do 3 grudnia 2018 r., zostanie (zgodnie z częścią IV pkt 6 ppkt 3 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert) ogłoszony aktualny wzór formularza programu inwestycji (obowiązujący na terenie województwa łódzkiego) oraz wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (zmodyfikowany na potrzeby województwa łódzkiego). Zamieszczona zostanie również informacja o ewentualnej konieczności załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym w odniesieniu do Modułu 1.
 • do 28 lutego 2019 r., zamieszczone zostaną wzory obowiązujących na terenie województwa łódzkiego pozostałych dokumentów wymienionych w części VII ogłoszenia, w tym umów o realizację zadania publicznego.


WAŻNE.

Szczegółowe informacje o programie i konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt., w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 47.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej pod numerami telefonów: 42 664 20 07, 42 664 20 60 lub 20 27, a w przypadku ofert, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1) pod numerem telefonu: (042) 664 10 93.

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego do składania ofert w konkursie:
Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KOMUNIKATU DOTYCZĄCEGO OGŁOSZENIA O NABORZE OFERT
(3 grudnia 2018 r.)


Poniżej zamieszczamy obowiązujące na terenie województwa łódzkiego załączniki do składanych ofert konkursowych:
 • wzór formularza programu inwestycji
 • wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.

Ponadto, informujemy o konieczności załączenia do oferty składanej w ramach Modułu 1 kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym.


Przed przekazaniem oferty konkursowej do urzędu proszę o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją o dotyczącą składania ofert.

Więcej w kolejnych komunikatach.