Aktualności
Wyniki konkursu POMOC ŚWIĄTECZNA 2018 (26 września 2018)
Wyniki konkursu


Pomoc świąteczna 2018


Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc świąteczna”.

Do konkursu przystąpiło 39 podmiotów, które złożyły łącznie 40 ofert programowych. Jedna z dwóch ofert złożonych przez jednego z oferentów nie była oceniana - z uwagi na obawę niedotrzymania terminu złożenia oferty wysłanej pocztą, oferent złożył drugą ofertę bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału. Dotacje zostały przyznane na realizację 36 projektów.

Z uwagi na niewystarczającą wysokość środków finansowych, przyznano dotacje na realizację 36 projektów w następujący sposób :
  • 26 projektom, które uzyskały po 18 pkt – 100% wnioskowanej kwoty,
  • 10 projektom, które uzyskały po 17, 16 i 14 pkt – ok. 83,2% wnioskowanej kwoty,
  • 1 projekt, który uzyskał 12 pkt – 0% wnioskowanej kwoty (zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskały mniej niż 13 pkt nie podlegają dofinansowaniu).


Środki przeznaczone na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc świąteczna” w kwocie 266.380,00 zł zostały rozdysponowane w całości.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.