Aktualności
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Rozstrzygnięcie programu (17 sierpnia 2018)
Szanowni Państwo,

w dniu 16 sierpnia 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do 27 sierpnia br. złożyć „Oświadczenie o przyjęciu dotacji i/ lub środków Funduszu Pracy”, według załączonych wzorów.

Oświadczenie to należy przekazać w formie podpisanego skanu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Wypełniając oświadczenie proszę o:
  • zapoznanie się z tabelami zawierającymi rozstrzygnięcie konkursu (pliki poniżej),
  • użycie prawidłowej pieczęci w nagłówku oświadczenia – beneficjentem Programu jest miasto/gmina (asystent rodziny) lub powiat (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej),
  • złożenie podpisów przez osoby uprawnione - Wójt/Burmistrz/Prezydent oraz Skarbnik, natomiast w przypadku oświadczenia na koordynatora Starosta i inny Członek Zarządu Powiatu oraz Skarbnik. W przypadku podpisania dokumentu przez inne osoby, bezwzględnie należy dołączyć upoważnienie, z treści którego jednoznacznie wynika takie uprawnienie.


Niezłożenie oświadczenia w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z Programu.

Sprawę prowadzą pracownicy Oddziału do Spraw Rodziny Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Pani Milena Herman starszy specjalista oraz Pani Karolina Michalak starszy specjalista- tel. 42 664 20 26 (21).