Aktualności
Uzupełniający nabór w programie „Senior+”. Termin składania ofert do 14 czerwca br. (14 maja 2018)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 11 maja 2018 r. na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9934,ruszyl-uzupelniajacy-nabor-w-programie-senior.html poinformowało o uruchomieniu dodatkowego (uzupełniającego) naboru ofert w programie „Senior+” edycja 2018.

Oficjalne ogłoszenie odnaleźć można na stronie internetowej MRPiPS:
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/366
https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018/ oraz poniżej w plikach do pobrania.

Dodatkowe oferty konkursowe umożliwiające JST uzyskanie wsparcia finansowego w realizacji ich zadań własnych dotyczących tworzenia, rozbudowy i funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, placówek typu „Senior +” przeznaczonych dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ na rok 2018 można składać do 14 czerwca 2018 r.

W województwie łódzkim, w ramach uzupełniającego naboru można składać oferty w ramach modułu 1 – utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+”.

Dotacja celowa w module 1 może wynieść do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. W województwie łódzkim funkcjonuje już 10 placówek „Senior+” utworzonych w edycjach 2015-2017 Programu (8 dziennych domów i 2 kluby) z 242 miejscami. W tegorocznej edycji konkursu (w ramach podstawowego i dodatkowego naboru ofert) utworzonych zostanie 10 nowych placówek tego typu (4 dzienne domy i 6 klubów) i 220 miejsc.

Zgłaszanie ofert - termin i wyjaśnienia.

W województwie łódzkim, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, zainteresowane wzięciem udziału w dodatkowym naborze w ramach konkursu, powinny przesyłać oferty z dopiskiem „Konkurs Senior + Edycja 2018 - dodatkowy nabór” w terminie do 14 czerwca 2018 r. w postaci papierowej listem poleconym (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101).

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Programu, ogłoszenia i warunkami składania ofert oraz wcześniejszymi komunikatami i dokumentami zamieszczanymi na stronie Ministerstwa oraz Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącymi Edycji 2018 konkursu. Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia podpisów i właściwych pieczęci osób uprawnionych do składania ofert, w tym: pieczęci jednostki samorządu terytorialnego składającej ofertę (Gmina/Miasto/Powiat) oraz kontrasygnaty skarbnika. Ponadto, o zamieszczanie dat, w tym daty sporządzenia oferty.

Sposób udzielania dodatkowych informacji nt. Programu:

Do 14 czerwca 2018 r. - Departament Polityki Senioralnej udzielać będzie stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w godz. 9:00-12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 59.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem telefonu: (042) 664 20 07, a w przypadku ofert, w ramach których przewidywana jest inwestycja budowlana moduł 1 także w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji ŁUW w Łodzi - pod numerem telefonu: (042) 664 11 28.