Aktualności
Wyniki Senior + (19 kwietnia 2018)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 19 kwietna 2018 r. opublikowało na stronach internetowych Ministerstwa:


Pełne wyniki dostępne są na ww. stronach oraz poniżej w zakładce: pliki do pobrania.

WARUNEK OTRZYMANIA DOTACJI

Zgodnie z zapisami części VI Programu, w celu otrzymania przyznanego dofinansowania, jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wybrane i zakwalifikowane przez Ministerstwo do dofinansowania, zobowiązane są w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj. najpóźniej do 28 kwietnia 2018 r. dostarczyć oświadczenie o przyjęciu dotacji. W województwie łódzkim, przedmiotowe oświadczenie należy złożyć (według załączonego wzoru) w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź.
Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną (osobę/osoby upoważnione tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta oraz skarbnika-kontrasygnata) na adres mailowy urzędu (adres e-mail Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej: ). W takim przypadku oryginał oświadczenia (w wersji papierowej) należy dostarczyć/dosłać na wskazany wyżej adres.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronach internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz strony internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Informacje o dalszych czynnościach związanych z realizacją Programu podawane będą na bieżąco na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej i/lub przekazywane drogą elektroniczną na wskazane w ofertach adresy e-mail. W przypadku ewentualnych wątpliwości, informacje telefoniczne można uzyskać w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem telefonu: (42) 664 20 07 oraz w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji ŁUW w Łodzi - pod numerem telefonu: (42) 664 11 28 w sprawach dotyczących modułu 1.